Tag Archives: consciencia

Economia domèstica. El coneixement com a font d’estalvi

IMG_3349

La nostra economia familiar i la manera com ens organitzem els propis recursos a casa sempre ens han generat molts dubtes i incerteses. Com arribaré a final de mes? Què puc fer per estalviar més? I, si m’endeuto més del compte, amb quins recursos puc comptar?

Segons fons de l’INE, la renda per llar a Catalunya a l’any 2016 (última dada disponible) estava en una mitjana de 35.396 euros anuals (amb lloguer imputat).

Alhora, segons l’enquesta de pressupostos familiars publicada per l’INE al mateix any, les dades de despesa familiar apunten a una mitjana anual de 30.446 euros per família, això significa que les famílies catalanes estalviem una mitja de 4.950 euros per any.

Tot i així, des de Andròmines sabem bé que malauradament aquest estalvi no es produeix en moltes famílies que viuen en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió, les quals amb prou feines poden pagar-se les necessitats bàsiques com l’habitatge o un plat a taula.

Tant és així, que segons la taxa Arope que calcula l’Idescat, a Catalunya hi ha un 22,5% de la ciutadania en risc d’exclusió social, és a dir, més d’1,6 milions de persones, està en risc de pobresa o exclusió, fet que vol dir que no tenen cobertes les necessitats bàsiques.

En aquest sentit, des d’Andròmines pensem que el fet de disposar d’eines i coneixements per fer front a la gestió econòmica que fem a casa, pot ajudar-nos a millorar la nostra capacitat d’estalvi, prevenir situacions d’endeutament no desitjades i en definitiva a organitzar-nos i planificar-nos millor. Per això, avui us proposem una sèrie de consells i recomanacions per poder administrar-nos eficientment a casa:

 1. Fem un pressupost detallat

És important alhora que molt eficient organitzar-nos i planificar-nos les despeses amb un pressupost. Podem fer-ho per setmanes o mesos, i el més important es que puguem identificar amb el màxim detall les nostres despeses fixes (com el lloguer, l’escola, els pagaments domiciliats, etc…) i les variables (també són necessàries però poden variar en funció del mes).

Un exemple seria aquest:

                       GENER
Ingressos Despeses
  Necessàries fixes Necessàries variables   Opcionals
Nòmina 900 Lloguer/hipoteca 400 Transport 20 Oci      30
Ajuts 200 Escola 60 Telèfon 20
  Menjador escolar 140 Menjar 150
  Llum 70
  Aigua 30
  Gas 20
Roba 50

TOTAL INGRESSOS: 1.100

TOTAL DESPESES: 990 (600+360+30)             DIFERÈNCIA: +20

Com podem comprovar, amb aquesta eina podem calcular el total dels nostres ingressos i despeses, i, un cop fem la resta d’ambdues quantitats, veurem el nostre grau d’estalvi o de despesa. D’aquesta manera, mes a mes podrem començar a veure quines són les despeses que podem anar ajustant perquè s’adaptin als nostres ingressos.

Identificar doncs, les nostres despeses prioritàries i de les que podem prescindir serà cabdal per arribar a final de mes o fomentar el nostre estalvi. 

 1. L’estalvi poderós!

El fet d’estalviar, no només ens fa sentir benestar i disposar d’un bon grau d’adaptació entre els nostres ingressos i despeses, sinó que també fa que puguem tenir un fons destinat per imprevistos, fet que a més d’un ens farà estar més tranquils en el nostre dia a dia a casa nostra i en el nostre entorn.

Així, si veiem que estem en números positius, sempre està bé poder fer una partida pressupostària on hi destinem una quantitat fixa cada més, encara que sigui de pocs diners.

A més, hi ha altres coses que podem fer a casa i que poden fer millorar la nostra capacitat d’estalvi, com mirar de reduir el consum d’aigua, llum, els aparells elèctrics, etc. Podem tenir un control d’aquestes despeses revisant periòdicament totes les factures i rebuts que ens arriben a casa, tenint sempre en compte que si no estem d’acord amb el que ens han cobrat de la llum, només tenim un mes fer la reclamació.

A més, hem de tenir en compte que reduint el nostre consum elèctric de llum, aigua i gas, no només estem afavorint la nostra capacitat d’estalvi familiar, sinó que també estem fent un bé col·lectiu i al medi ambient, a través d’un consum conscient i responsable amb el nostre entorn.

En aquest sentit, hi han companyies que et fan les factures a la teva mida, o que durant dues hores al dia no pagues les despeses generades pels teus electrodomèstics o la calefacció. Assabentar-nos de si tenim algun avantatge en aquest sentit pot ser molt beneficiari pel nostre estalvi.

Per això, comptem amb diferents recursos:

Altres aspectes en els quals podem estalviar econòmicament i que també genera un impacte menys negatiu al nostre entorn, poden ser; utilitzar transport públic en comptes del privat (o caminar, millor!), fer un consum responsable i saludable del que mengem i reutilitzar elements com la roba, llibres, joguines, aparells elèctrics, etc.

 1. Si veiem que ens estem endeutant..

Si veiem que les nostres despeses superen els nostre ingressos, i que el nostre grau d’endeutament creix, hem d’intentar sempre que el deute no superi mai el 35% del que ingressem, perquè llavors serà quan haurem d’anar al banc per fer una revisió de la nostra situació financera.

També hi haurem d’anar, si preveiem que ens hem de quedar amb números vermells, per estalviar-nos els interessos de demora i les corresponents comissions bancàries que es poden produir. En aquest sentit, existeix la possibilitat de comunicar al banc que no accepti cap rebut amb el compte en descobert.

Altres aspectes que hem de tenir en compte si anem justos de diners, es vigilar tant amb les targetes de crèdit (podem reajustar-nos l’import màxim) com amb la publicitat de “diner fàcil”. Són elements que ens donaran tranquil·litat a l’inici, però després possiblement haurem de pagar quantitats molt més elevades.

 Si vols demanar un préstec, assegura’t de tenir en compte les següents consideracions:

 • Assegura’t que puguis pagar-lo.
 • Tingues un pla B. Si no ho pots pagar, tens algú al teu entorn que et pugui ajudar?.
 • Mira si el teu banc tenen préstecs socials o ofereixen facilitats a persones per viure situacions difícils, com els microcrèdits.
 • Demana més d’una oferta de préstec, per tal que puguis comparar i triar la millor opció.
 • Per últim, abans de signar qualsevol acord financer, assegura’t abans d’haver-ho entès tot i d’haver-te llegit tot els documents.

Per últim, si la situació és prou complicada com perquè perilli la permanència en el nostre habitatge, i sobretot en cas que tinguem una hipoteca que no puguem pagar, recordem que disposem de recursos d’assessorament gratuït que ens poden ajudar a mediar amb les entitats financeres i/o ens poden orientar per millorar la nostra situació.

Ofideute: assessorament deute hipotecari

Servei d’Orientació Jurídica de la Generalitat

Plataforma d’afectats per la hipoteca (PAH)

Associació d’usuaris de bancs, caixes i assegurances de Catalunya

 

 1. Els nostres consells i recomanacions:
 • Fes-te les pròpies eines per entendre i organitzar la teva economia, tenint en compte els teus ingressos i despeses. Els resultats, siguin d’estalvi o no, et faran poder prendre les mesures pertinents per tal d’adaptar els teus recursos a les teves necessitats, i en últim terme per assolir els teus objectius.
 • Un consum conscient i responsable a la nostra llar, contribuirà en gran mesura tant a la nostra tranquil·litat econòmica, com a la preservació de l’entorn mediambiental on convivim.
 • Si tens problemes d’endeutament, comença a reduint les despeses no necessàries. Si aquest endeutament és més del 35% del que ingresses, acudeix al teu banc per obtenir un assessorament més acurat del que pots fer. Si veus que a més, perilla el fet de poder pagar la hipoteca, disposes de recursos d’assessorament i ajut per poder prevenir una situació de desnonament.
 • Forma’t i amplia els teus coneixements sobre aspectes referents a la teva economia domèstica. El coneixement és poder, i per això tant a nivell digital com de manera presencial al teu municipi, pots trobar recursos per estar més informat/da.

Alguns recursos per seguir aprenent:

Institut d’Estudis Financers

La teva economia- Barcelonès jove

Finanzas para todos

Associació Social Andròmines Els proppassats dies 22 i 29 de gener, a Andròmines vàrem realitzar un Taller sobre economia domèstica financera on vam parlar de molts dels temes explicats en aquest article, i, en tant que va se molt profitós, el tornarem a realitzar els dies 23 i 30 de juliol al Centre de Formació de la nostra Entitat.

Et convidem a que vinguis i comparteixis amb nosaltres la teva experiència!

I tu? Quins mètodes d’estalvi fas servir? Ens ho expliques?

 

 

Gemma Botinés

Tècnica projecte Una Mossegada per l’Exclusió

 

Anuncis

ECONOMIA DOMÉSTICA El conocimiento como fuente del ahorro

IMG_3349Nuestra economía familiar y la manera como nos organizamos los propios recursos en casa siempre nos han generado muchas dudas e incertezas. ¿Cómo llegaré a final de mes? ¿Qué puedo hacer para ahorrar más? Y, ¿si me endeudar más de la cuenta, con qué recursos puedo contar?

Según fuentes de la INE, la renta por familia en Catalunya en el año 2016 (última fecha disponible) estaba en una media de 35.396 euros anuales (con alquiler imputado).

A la vez, según la encuesta de presupuestos familiares publicada por el INE el mismo año, los datos de gasto familiar apuntan a una media anual de 30.446 euros por familia, esto significa que las familias catalanas ahorran una media de 4.950 euros al año.

Aún así, desde Andróminas sabemos bien que desgraciadamente este ahorro no se produce en muchas familias que viven en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, las cuales apenas pueden pagarse las necesidades básicas como la vivienda o un plato en la mesa.

Tanto es así, que según la tasa Arope que calcula el Idescat, en Cataluña hay un 22,5% de la ciudadanía en riesgo de exclusión social, es decir, más de un 1,6 millones de personas, están en riesgo de pobreza o exclusión, este hecho quiere decir no tienen cubiertas las necesidades básicas.

En este sentido, desde Andróminas pensamos que el hecho de disponer de herramientas y conocimientos para hacer frente a la gestión económica que hacemos en casa, puede ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de ahorro, prevenir situaciones de endeudamiento no deseable y en definitiva a organizarnos para poder administrarnos eficientemente en casa.

 1. Hacemos un presupuesto detallado

Es importante a la hora que muy eficiente organizarnos y planificarnos los gastos con un presupuesto. Podemos hacerlo por semanas o meses, y lo más importante es que podamos identificar con el máximo detalle nuestros gastos fijos (como el alquiler, la escuela, los pagos domiciliados, etc.….) y las variables (también son necesarias pero pueden variar en función del mes).

Un ejemplo seria este:

                       ENERO
Ingresos Gastos
  Necesidades fijes Necesidades variables    Opcionales
Nómina 900 Alquiler/hipoteca 400 Transporte 20 Ocio      30
Ayudas 200 Escuela 60 Teléfono 20
  Comedor escolar 140 Comida 150
  Luz 70
  Agua 30
  Gas 20
Ropa 50

TOTAL INGRESOS: 1.100

TOTAL GASTOS: 990 (600+360+30)                DIFERENCIA: +20

 

Como podemos comprobar, con esta herramienta podemos calcular el total de nuestros ingresos y gastos, y, una vez hacemos la resta con las dos cantidades, veremos nuestro grado de ahorro o de gasto. De esta manera, más o menos podemos empezar a ver cuáles son los gastos que podemos ir ajustando para que se adapten a nuestros ingresos.

Identificar pues, nuestros gastos prioritarios y de los que podamos prescindir será importante para llegar a final de mes o fomentar nuestro ahorro.

 1. El ahorro poderoso!

El hecho de ahorrar, no solo nos hará sentir mejor y disponer de un buen grado de adaptación entre nuestros ingresos y gastos, sino que también hace que podamos tener un fondo destinado para imprevistos, hecho que a más de uno nos hará estar más tranquilos en nuestro día a día en nuestra casa y en nuestro entorno.

Así, si vemos que estamos en números positivos, siempre está bien poder hacer una partida presupuestaria donde destinemos una cantidad fija cada mes, aunque sea de poco dinero.

Y además, hay otras cosas que podemos hacer en casa y que podemos hacer mejorar nuestra capacidad de ahorro, como mirar de reducir el consumo del agua, luz y los aparatos electrónicos, etc. Podemos tener un control de estos gastos revisando periódicamente todas las facturas y recibos que nos llegan a casa, teniendo siempre en cuenta que si no estamos de acuerdo con el que nos han cobrado de la luz, solo tenemos un mes para hacer la reclamación.

Y además, hemos de tener en cuenta que reduciendo nuestro consumo eléctrico de luz, agua y gas, no solo estamos favoreciendo nuestra capacidad de ahorro familiar, sino que también estamos haciendo un bien colectivo y al medio ambiente, a través de un consumo consciente y responsable con nuestro entorno.

En este sentido, hay compañías que te hacen las facturas a tu medida, o que durante dos horas al día no pagues los gastos generados por tus electrodomésticos o la calefacción. Informarnos si tenemos alguna ventaja en este sentido puede ser muy beneficioso para nuestro ahorro.

Por esto, contamos con diferentes recursos:

Otros aspectos en los cuales podemos ahorrar económicamente y que también genera un impacto menos negativo en nuestro entorno, pueden ser; utilizar el transporte público en vez del privado (o caminar, mejor!), hacer un consumo responsable y saludable de lo que comemos y reutilizar elementos como la ropa, libros, juguetes, aparatos electrónicos, etc.

 1. Si vemos que nos podemos endeudar…

Si vemos que nuestros gastos superan nuestros ingresos, y que nuestro grado de endeudamiento crece, hemos de internar siempre que la deuda no supere nunca el 35% de lo que ingresamos, porque entonces será cuando deberíamos ir al banco para hacer una revisión de nuestra situación financiera.

También deberíamos ir, si prevemos que nos hemos de quedar en números rojos, para ahorrarnos los intereses de demora y las correspondientes comisiones bancarias que nos puedan ocasionar. En este sentido, existe la posibilidad de comunicar al banco que no acepte ningún recibo con la cuenta al descubierto.

Otros aspectos que hemos de tener en cuenta si vamos justos de dinero, es vigilar tanto con las tarjetas de crédito (podemos reajustarnos el importe máximo) como con la publicidad de “dinero fácil”. Son elementos que nos darán tranquilidad al principio, pero después posiblemente habremos de pagar cantidades mucho más elevadas.

 

Si quieres pedir un préstamo, asegúrate de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 • Asegúrate que puedas pagarlo.
 • Tener un plan B. Si no lo puedes pagar, tienes alguien a tu alrededor que te pueda ayudar?
 • Mira si tu banco tienen préstamos sociales y ofrecen facilidades a personas por vivir situaciones difíciles, como los microcréditos.
 • Pide más de una oferta de préstamo, para que puedas comparar y elegir la mejor opción.
 • Por último, antes de firmar cualquier acuerdo financiero, asegúrate antes de haberlo entendido todo y de haberte leído todos los documentos.

 

Para finalizar, si la situación es bastante complicada como para que peligre la permanencia en nuestra vivienda, y sobre todo en caso que tengamos una hipoteca que no podamos pagar, recordemos que disponemos de recursos de asesoramiento gratuito que nos pueden ayudar a mediar con las entidades financieras y nos pueden orientar para mejorar nuestra situación.

Ofideuda: asesoramiento de la deuda hipotecaria

Servicio de Orientación Jurídica de la Generalitat

Plataforma de afectados para la hipoteca (PAH)

Asociación de usuarios de bancos, cajas y aseguradoras de Catalunya

 

 1. Nuestos consejos y nuestras recomendaciones:

–        Hazte tus propias herramientas para entender y organizar tu economía, teniendo en cuenta tus ingresos y gastos. Los resultados, sean de ahorro o no, te harán poder hacer entender las medidas pertinentes para adaptarse tus recursos a tus necesidades, y en último término para alcanzar tus objetivos.

–        Un consumo consciente y responsable de nuestra vivienda, contribuirá en gran medida a nuestra tranquilidad económica, como a la preservación del entorno medioambiental donde vivimos.

–        Si tienes problemas de endeudamiento comienza a reducir los gastos no necesarios. Si estas deudas son más del 35% de lo que ingresas, acude a tu banco para obtener un asesoramiento más cuidadoso de lo que puedes hacer. Si ves que si además, peligra el hecho de poder pagar la hipoteca, dispones de recursos de asesoramiento y ayuda para poder prevenir una situación de desahucio.

–        Fórmate y amplia tus conocimientos sobre aspectos referente a tu economía doméstica. El conocimiento es poder, y por esto tanto a nivel digital como de manera presencial en tu municipio, puedes encontrar recursos para estas más informado/da.

Algún recurso para seguir aprendiendo:

 

Instituto de Estudios Financieros

La teva economia- Barcelonès jove

Finanzas para todos

Associació Social Andròmines

Los pasados días 22 y 29 de enero, en Andróminas realizamos un Taller sobre economía doméstica financiera donde se hablo de mucho de los temas explicados en este artículo y, como fue muy provechoso, lo volveremos a realizar los días 23 y 30 de julio en las Oficinas de nuestra Asociación.

Te invitamos a que vengas y compartas con nosotros tu experiencia!

 

¿y tú? ¿Qué métodos de ahorro haces servir?

 

Gemma Botinés

Tècnica projecte Una Mossegada per l’Exclusió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Economía doméstica realizado en la Asociación Andróminas los días 22 y 29 de enero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucos sencillos para reducir el desperdicio alimentario

Soy madre, de dos niños de 2 y 4 años.  La hora de comer o cenar siempre es una excusa fantástica para experimentar y aprender sobre texturas y colores: ahora tiro un guisante a la cabeza de mi hermano, a ver qué pasa si sumerjo un poco de brócoli dentro de un vaso de agua, mamá esto no me gusta, ya no quiero más… las mil y una anécdotas que pueden llegar a convertirse en una pesadilla si intentas no malgastarla comida.

En Cataluña estamos tirando una media de 34,9 kg de alimentos por persona y año y el 58 % del  desperdicio se produce en nuestros hogares. Imaginad, esta cifra equivale a los alimentos que podemos consumir durante 20 días y son 112 euros que nos podríamos haber ahorrado y que han ido directos a la basura!Estos alimentos desperdiciados generan miles de toneladas de gases de efecto invernadero, los causantes que esté aumentando la temperatura media del Planeta. Así que sí, por pequeña que sea, existe una relación entre los guisantes aplastados que mis hijos han decidido no comer y estos veranos tan calurosos que últimamente pasamos con más frecuencia.

Food-Waste

 

Y es cierto que una gran parte de desperdicio alimentario se produce en el campo, en la distribución al sector de la restauración yque es aquí donde hay que actuar para ajustar la producción a las necesidades reales de la ciudadanía. Pero, como siempre, como consumidores tenemos un papel muy relevante en demandar que no se tiren tantos alimentos en toda la cadena de producción y en poner nuestro granitode arena para hacer que esto sea posible.

Pero, ¿qué eslo que podemos hacer para reducir el desperdicio alimentario si apenas conseguimos llegar enteros y cabales a la hora de cenar?

Las buenas noticias son que aquí tenéis algunas ideas sencillas y divertidas que os pueden ayudar a hacerlo posible:

En la tienda:

 • Hagamos una compra inteligenteinvitando a nuestros niños a que colaboren en la lista de la compra. ¿Qué hay en la nevera? ¿Qué menús cocinaremos durante la semana? ¿Qué necesitamos y qué cantidades?
 • Busquemos frutas y verduras con formas divertidas para comprar: muchas frutas y verduras se tiran por su forma, color o medida cuando generalmente son perfectamente aptas para el consumo. ¡Encontradlas! ¡A quién no le gusta comerse aquella patata a la que empieza a salirle un cuerno o un calabacín que parece a una barca!
 • Seamosrealistas, si a mis niños no les gustan las manzanas, quizás no es necesario que compre dos quilos y con dos ya es suficiente.

En casa:

 • Organicemos juntos la nevera y la despensa: ¿qué es lo que debemosconsumir primero? ¿Es necesario que congelemos alguna cosa?
 • Designemosel día de la cena de reaprovechamiento: un día a la semana toca mirar la nevera ypensar qué nos ingeniamos para consumir todas las sobras que hay. ¡Ya veréis que se os ocurren recetas y mezclas bien originales!
 • Hemos aprendido a hacer pasteles, galletas, tortillas, pizzas, gazpachos, croquetas mermeladas y compotas. Hay miles de recetas que los niñospueden hacer, incluso los más pequeños, y puede ser una fantástica manera de pasar la tarde juntos, aprovechar la comida… y disfrutar todos juntos después en la mesa. ¿A quién no le gusta comer un bizcocho de fruta madura buenísimo que hemos cocinado nosotros mismos?
 • Usemosnuestros sentidosy aprendamos a entender las fechas de caducidad y consumo preferente, que no son lo mismo. Incluso productos como la carne, siempre que se hayan almacenado correctamente, pueden estar en buenas condiciones para comer una vez pasada la fecha de consumo preferente. Huele, mira su color, pruébalo un poco, cuando un producto está en mal estado se nota. Y recuerda que la carne no tiene porqué tener un color rojo brillante ya que a menudo en contacto con el aire se puede oxidar, pero sigue siendo perfectamente sana.¡Confía en tus sentidos!

En la mesa:

 • Antes de servir los platos nos preguntamos: ¿tenemos mucha hambre? Y ajustamos las cantidades a lo que creemos que podemos comer… pero un poco menos. ¡Siempre estamos a tiempo de repetir!
 • Hagamos platos divertidos: una cara, un paisaje, un vehículo. Juguemos, pero no juguemos estropeando la comida. Juguemos creando platos originales yusando la creatividad en la mesa.
 • Si vamos a un restaurante ¡pidamoslas sobras para llevar! Es nuestra comida y la hemos pagado, esta buenísima, ¿porqué no podemos repetir por la noche? ¡No tengáis vergüenza!

Es importante que con nuestro ejemplo hagamos conscientes a los niños que, con pequeñas aportaciones y buenas actitudes, podemos hacer un consumo más responsable que evite el desperdicio de muchas toneladas de alimentos. Los pequeños cambios son poderosos y nos ayudaran a mejorar las condiciones ambientales y sociales de nuestro entorno. Como consumidores tenemos mucho poder, y nuestros hijos aún más.

En Andròmines tenemos un área de trabajo de recuperación de alimentos de restaurantes y bares, quizás por este motivo estoy más sensibilizada sobre el tema del desperdicio. Pero también creemos en el poder de los consumidores y en el consumo responsable, y trabajamos cada día para hacer llegar a las personas la importancia de cuidar del medio ambiente a través del programa de educación ambiental: hacemos talleres familiares, para agrupaciones, ayuntamientos, etc. También colaboramos con la recogida de alimentos en establecimientos y participamos en la recogida de excedentes alimentarios del Hospital de Can Ruti (en el marco del Programa Pont Alimentari y en colaboración con otras entidades); Andròmines asegura que se cumplen todos los requisitos de seguridad alimentaria durante el transporte; posteriormente reaprovechamos estos alimentos a través de programas como Una Mossegada a l’exclusió (de inserción sociolaboral en colaboración con los Servicios Sociales y el apoyo de Fundació La Caixa y el Dep. Treball, Afers Socials i Família), Plat a Taula (con la colaboración de la Agència de Residus) y en colaboración con otras entidades sociales.

diptic malbaratament

 

¡Entre todas y todos cada díaavanzamosun poco más en disminuir la cantidad de comida que tiramos!

Núria Sau San Luis

Directora de proyectos en AndròminesFood-Waste

Robòtica en família. Temps: el millor regal

Ara que d’aquí uns dies vindran ses Majestats d’Orient… perquè no penseu en regalar possibilitats d’imaginació i aprendre. Potser el millor regal no és una joguina finalitzada és oferir experiències i sistemes d’aprenentatge on desenvolupin imaginació i sobretot siguin “l’excusa” per passar temps de qualitat amb els més menuts. Un temps en el que podrem gaudir de companyia, creixement i també valors de cura al medi ambient, d’una manera molt divertida i atractiva!!!

Us atreviu?! aqui teniu un mini resum amb imatges i donant clic al vídeo no us penederiu!!! Som-hi!!!

Vídeo / Crònica fabricació robots reciclats Dyn

(Vídeo cedit per @2ndFunniestThing mil gràcies de nou Marta!)

Un any ple d’acció social i ambiental

Un any més arriben les festes nadalenques. Som en una època de reflexió, però també de joia, il·lusió i espais per a compartir amb la família i els amics. Des d’Andròmines us sentim com a part d’aquesta petita família que, dia rere dia, lluitem per aconseguir un món una mica més just, tant a nivell social com ambiental.

Volem donar-te les gràcies per ser aquí, amb nosaltres, per fer que aquest any hagi estat tant especial i per que tu estàs fent possible tot el que anem construint plegats.

Ja posats avui ens hem proposat que ens acompanyis “a fer memòria”. Volem tornar compartir la memòria d’Andròmines amb les fites aconseguides al 2016. En aquest document adjunt trobareu d’una manera transparent les àrees i projectes que hem impulsat i el seu impacte en les persones i el medi ambient. Ja hem començat a treballar en la del 2017 i veiem que el nostre impacte no ha minvat.

Et volem agrair la confiança que diposites any rere any en nosaltres i desitgem que ens continuïs acompanyant com fins ara en aquest projecte que és Andròmines, sumant esforços per crear oportunitats a les persones i al medi ambient!

Us desitgem que passeu unes molt bones

festes! Rep una forta abraçada,

Trucs senzills per a reduir el malbaratament alimentari

1_fruit-933674_960_720Sóc mare, dos nens de 2 i 4 anys. L’hora de dinar o sopar sempre és una excusa fantàstica per experimentar i aprendre sobre textures i colors: ara llenço un pèsol al cap de mon germà, a veure què passa si submergeixo una mica de bròquil dins el got d’aigua, mama això no m’agrada, ja estic tip… les mil i una anècdotes que poden arribar a convertir-se en un malson si intentes no malbaratar el menjar.

A Catalunya estem llençant una mitjana de 34,9 kg d’aliments per persona i any i el 58% del malbaratament es produeix a les llars. Imagineu-vos, aquesta xifra equival als aliments que podem consumir durant 20 dies i són 112€ que ens podríem haver estalviat i que han anat directes a la brossa! Aquests aliments desaprofitats generen milers de tones de gasos d’efecte hivernacle, que són els causants que estigui augmentant la temperatura mitjana del Planeta. Així que sí, per petita que sigui, hi ha relació entre els pèsols esclafats que els meus fills han decidit no menjar i aquests estius tan calorosos que darrerament passem amb més freqüència.

Food-Waste

I és cert que una gran part del malbaratament alimentari es produeix al camp, a la distribució o al sector de la restauració i que és aquí on cal actuar per ajustar la producció a les necessitats reals de la ciutadania.Però, com sempre, com a consumidors tenim un paper molt rellevant en demandar que no es llencin tants aliments en tota la cadena de producció i en posar el nostre gra de sorra per a fer que això sigui possible.

Però, com ho podem fer per a reduir el malbaratament alimentari si amb prou feines aconseguim arribar sencers i cabals a l’hora de sopar?

Les bones notícies són que aquí teniu algunes idees divertides i senzilles que us poden ajudar a fer-ho possible:

A la botiga:

 • Fem la compra intel·ligent i convidem a que els nostres infants col·laborin en la llista de la compra. Què hi ha a la nevera? Quins menús cuinarem durant la setmana? Què necessitarem i en quines quantitats?
 • Busquemfruites i verdures amb formes divertides per comprar: moltes fruites i verdures es llencen per la seva forma, color o mida quan normalment són perfectament aptes per al consum. Trobeu-les! A qui no li agrada menjar aquella patata que li comença a sortir una banya o un carbassó que sembla una barca!
 • Siguem realistes, si als meus nens no els agraden les pomes, potser no cal que en compri dos quilos i amb dues ja fem.

A casa:

 • Organitzem junts la nevera i el rebost; què és el que hem de consumir primer? Cal que congelem alguna cosa?
 • Tinguem designatel dia del sopar de reaprofitament: un dia a la setmana toca mirar la nevera i pensar què ens empesquem per a consumir totes les sobres que hi ha. Ja veureu que se us ocorren receptes i barreges ben originals!
 • Hem après a fer pastissos, galetes, truites, pizzes, gaspatxos, croquetes, melmelades i compotes. Hi ha milers de receptes que poden fer els nens, fins i tot els més petits, i poden ser una fantàstica manera de passar la tarda plegats, aprofitar el menjar… i gaudir-ne tots plegats després a taula. A qui no li agrada menjar un pa de pessic de fruita madura boníssim que hem cuinat nosaltres mateixos?
 • Fem servir els nostres sentits i aprenguem a entendre les dates de caducitat i consum preferent, no són el mateix. Fins i tot productes com la carn, sempre que hagin estat correctament emmagatzemats, poden estar en bones condicions per menjar un cop passada la seva data de consum preferent. Ensuma, mira el seu color, tasta-ho una mica, quan un producte està en mal estat es nota. I recorda que la carn no te perquè tenir un color vermell lluent, ja que sovint en contacte amb l’aire es pot oxidar però continua sent perfectament sana. Confia en els teus sentits!

A taula:

 • Abans de servir els plats ens preguntem: tenim molta gana? I ajustem les quantitats al que creiem que podem menjar… però una mica menys. Sempre estem a temps de repetir!
 • Fem plats divertits: una cara, un paisatge, un vehicle. Juguem, però no juguem fent malbé el menjar. Juguem creant plats originals i fent servir la creativitat a taula.
 • Si anem a un restaurant demanem les sobres per endur! És el nostre menjar i l’hem pagat, està boníssim, perquè no poder repetir al vespre? No tingueu vergonya!

 

És important que amb el nostre exemple fem conscients els infants que amb petites aportacions i bones actituds podem fer un consum més responsable que eviti el malbaratament de moltes tones d’aliments. Els petits canvis són poderosos i ens ajudaran a millorar les condicions ambientals i socials del nostre entorn. Com a consumidors tenim molt de poder, nosaltres i els nostres fills encara més!

Andròmines tenim una àrea de treball de recuperació d’aliments de bars i restaurants, potser per això estic més sensibilitzada sobre el tema del malbaratament. Però també creiem en el poder dels consumidors i el consum responsable, i treballem cada dia per fer arribar a les persones la importància de tenir cura del medi ambient a través del programa d’educació ambiental: fem tallers familiars, per agrupacions, ajuntaments. També col·laborem amb la recollida d’aliments d’establiments i participem en la recollida d’excedents alimentaris de l’Hospital de Can Ruti (en el marc del Programa de Pont Alimentari i en col·laboració amb altres entitats); Andròmines assegura que es compleixen tots els requisits de seguretat alimentaria durant el transport dels aliments;posteriorment reaprofitem aquests aliments a través de programes com Una Mossegada a l’exclusió (d’inserció sociolaboral en col·laboració amb els Serveis Socials i el suport de Fundació La Caixa i el Dep. Treball, Afers Socials i Família), Plat a Taula (amb el suport de l’Agència de Residus) i en col·laboració amb altres entitats socials.

diptic malbaratament

Entre tots i totes cada dia avancem una mica més en disminuir la quantitat de menjar que llencem!

 

Núria Sau San Luis

Directora de Projectes a Andròmines

Responsabilitat Social Empresarial o Creació de Valor Compartit?

Cada cop més el teixit empresarial és més conscient que han de contribuir a la millora de la societat o, si més no, del seu territori de proximitat.

Les empreses, com a reflex de la societat, han de ser inclusives, pluriculturals i sensibilitzades tant amb les persones com amb el seu entorn. Això és el que dóna un valor afegit als productes d’ aquelles que veritablement, no només ho practiquen, sinó que ho tenen impregnat en el seu ADN.

Hem de fugir de conceptes obsolets com ara que l’empresa disposi d’un departament de RSE on aquest s’encarregui de gestionar un pressupost ja determinat per “aspectes socials” com ara organitzar actes de voluntariat corporatiu, fer donacions a entitats o fundacions, o col·laborar puntualment amb algun projecte humanitari.

La RSE ha d’estar integrada en tots els departaments de l’empresa, ha de ser una filosofia de treball, i l’empresa l’ha d’implementar amb total normalitat en tots els seus processos productius, ja que productivitat, beneficis i RSE han d’anar de la mà, doncs estan estretament relacionades. Això vol dir que, des d’Andròmines acompanyem i animem a les empreses a que apostin de manera ferma per la Creació de Valor Compartit.

Segons aquesta teoria, creada per Michael Porter de la Universitat de Harvard, el món empresarial ha de renovar tots els seus processos i accions empresarials des de la perspectiva d’aconseguir guanys econòmics, per un costat, però també guanys socials i ambientals per l’entorn en el que es troba treballant.


Andròmines podem acompanyar a les empreses en aquesta creació de valor compartit de dues maneres:

1. Oferint serveis de recollida, gestió i reutilització de residus responsables amb l’entorn social i ambiental, gràcies als quals es dóna feina a persones que estan en procés d’inserció. Podem oferir un servei molt adaptat a les necessitats de cada empresa i, fruit de la col·laboració, poden sorgir noves maneres de crear valor per el nostre entorn.

 

2. Acompanyar a les empreses en la definició conjunta de perfils professionals per competències, ajudant a trencar estereotips i prejudicis de persones en situació d’exclusió.

 

Les entitats socials que treballem gestionant diferents programes d’intermediació laboral (programa Incorpora, Programa Làbora, etc…) hem de tenir un paper clau en aquesta sensibilització. Quines competències són les que més valora l’empresa d’un candidat per tal d’encaixar en l’equip de treball i en la filosofia de l’empresa? I, sobretot, quines competències han de tenir assolir les funcions sol·licitades?

Realitzant aquest procés en el que nosaltres podem acompanyar l’empresa amb èxit s’eviten discriminacions per edat, sexe, origen de procedència, col·lectiu, etc.

Com a entitat social la nostra prioritat es que cada cop més empreses confiïn en els serveis de gestió de residus i d’intermediació laboral que ofereix andròmines, per tal de donar resposta a les seves necessitats de contractació, i sobretot que vegin el nostre servei com un servei professional i de qualitat, integrat totalment en els protocols de selecció de l’empresa.

Andròmines volem ser un “partner” que dóna un “valor afegit” a les empreses i que entre tots creem els “valors compartits”.
Xavier González

Prospector Andròmines programa Incorpora

10 anys d’INCORPORA, ens acompanyes?

Aquest dimarts 27 de Juny,  s’han atorgat els premis 10 anys del Programa Incorpora, sent la conductora de l’acte  la periodista Lidia Heredia (als matins de TV3).

Foto 27-6-17 21 48 24

a l’ acte vam explicar juntament amb Ara Vinc i Joan la nostra bona experiència de coordinació.

Ha estat un acte molt emotiu, amb l’assistència d’empreses, tècnics d’inserció – prospecció del programa, així com persones que gràcies al programa i al seu esforç  han aconseguit una oportunitat laboral i han compartit amb tots els assistents la seva experiència…

 

 

Ens agradaria destacar el cas d’èxit d’un beneficiari del programa Incorpora que ha realitzat un itinerari d’inserció amb Andròmines.

En Joan és un home de 50 anys que portava 6 anys sense treballar, va conèixer Andròmines a través d’un conegut i es va adreçar a nosaltres.

El vàrem citar a la nostra entitat i un cop realitzada una primera entrevista diagnostica per a establir el seu perfil professional vam pactar mútuament l’itinerari personal que realitzaríem envers la seva inserció

En Joan va assistir a capsules formatives de tècniques de recerca de feina i competències transversals, amb l’objectiu de dotar-lo d’eines fomentant així la seva autonomia per tal d’afrontar amb més garanties el seu procés d’inserció laboral.

Inicialment va sortir una primera oportunitat laboral molt temporal, però on l’objectiu era que prengués contacte amb el mon laboral després d’aquest llarg periode d’inactivitat i sobretot  que l’empresa el pogués veure treballar.

Aquesta primera experiència va ser un èxit, tot i finalitzar,  la valoració per part de l’empresa va ser molt positiva, fins al punt que posterioment quan van tenir un altre necessitat també puntual però de més llarga durada en la primera persona que van recordar va ser en el Joan.

Aquesta segona experiència va ser un èxit però també va finalitzar. Si una aspecte hem de destacar d’en Joan és la seva constància, el seu esforç, i  la seva predisposició, que ha sigut el que el va portar a que en el moment que en l’empresa van tenir un lloc estable el primer candidat va ser ell.

Això va ser a l’any  2015, fa ja més de 2 anys, ara en Joan té un contracte Indefinit, s’ha integrat perfectament en l’equip de treball del magatzem i a l’empresa, fins i tot en absència de l’encarregat de magatzem ha realitzat tasques d’encarregat, gestionant i coordinant un equip de treball

En el seguiment post inserció que es realitza, la valoració  de l’empresa sempre era la mateixa “en Joan mai té un NO a la boca, és una persona amb una actitud exemplar, sempre està predisposat a fer allò que se li demana, es flexible i té una molt bona relació amb tothom”

 

Foto 27-6-17 21 25 37

Un equip d’èxit: Joan, Ara Vinc empresa que confia en Andròmines les seves ofertes laborals. En Andròmines estem molt contentes d’aquest i demés casos d’èxit!!!!!

També hem d’especificar que nosaltres acompanyem a l’empresa per a definir les necessitats reals, acotar les capacitats que realment cerca i fer un seguiment a tots els processos actius de recerca de feina que ens confia, tot això d’una manera gratuïta i acurada.

Aquest és el treball d’Andròmines i del Programa Incorpora, creiem en les persones, en les seves competències i el nostre paper és orientar-les, empoderar-les i sobretot acompanyar-les llarg del seu procés d’inserció laboral

En Joan exemplifica els valors que des d’Andròmines volem fomentar:  l’esforç, la constància, l’adaptabilitat, i sobretot l’actitud com a vehicle de canvi .

Foto 27-6-17 21 59 41

 

Tot i les  dificultats del mercat laboral, si tots treballem plegats per un mateix objectiu  més tard  o mes d’hora aquest s’acaba assolint, i en Joan n’és un exemple.

 

Andròmines forma part del programa Incorpora des de l’any 2011, on gràcies al treball en xarxa amb d’altres entitats participants i al contacte amb el teixit empresarial, s’han prospectat 598 empreses, que ens han derivat un total de 541 ofertes laborals on s’han inserit 342 persones.

 

Foto 27-6-17 21 48 39

Han estat 10 anys plens d’èxits i continuem treballant per tal d’ajudar a les persones que més ho necessiten!!!!!

 

 

Xavier González

Responsable Programa Incorpora en Andròmines

 

 

 

 

 

 

10 años de INCORPORA, nos acompañas?

Este martes 27 de Junio, se han otorgado los premios 10 años del Programa Incorpora, siendo la conductora del acto la periodista Lidia Heredia (Els matins de TV3).

Foto 27-6-17 21 48 24

En el acto pudimos explicar junto a Ara Vinc y Juan nuestra buena experiencia de coordinación.

Ha sido un acto muy emotivo, con la asistencia de empresas, técnicos de inserción – prospección del programa, así como personas que gracias al programa y a su esfuerzo han conseguido una oportunidad laboral y han compartido con todos los asistentes su experiencia .

 

Nos gustaría destacar el caso de éxito de un beneficiario del programa Incorpora que ha realizado un itinerario de inserción con Andròmines.

Juan es un hombre de 50 años que llevaba 6 años sin trabajar, conoció Andròmines a través de un conocido y se dirigió a nosotros.

Le  citamos a nuestra entidad y una vez realizada una primera entrevista diagnostica para establecer su perfil profesional pactamos mutuamente el itinerario personal que realizaríamos hacia su inserción

En Juan asistió a cápsulas formativas de técnicas de búsqueda de trabajo y competencias transversales, con el objetivo de dotarlo de herramientas fomentando así su autonomía para afrontar con más garantías su proceso de inserción laboral.

Inicialmente salió una primera oportunidad laboral muy temporal, pero en la cual el objetivo era que tomara contacto con el mundo laboral después de este largo periodo de inactividad y sobre todo que la empresa pudiera valorarlo a nivel laboral.

Esta primera experiencia fue un éxito, a pesar de finalizar, la valoración por parte de la empresa fue muy positiva, hasta el punto que posteriormente cuando tuvieron otro necesidad también puntual pero de más larga duración en la primera persona que pensaron fue en Juan.

Esta segunda experiencia fue un éxito pero también finalizó. Si algo debemos destacar de Juan es su constancia, su esfuerzo, y su predisposición, que ha sido lo que le llevó a que en el momento que en la empresa tuvieron un lugar estable el primer candidato fue él.

Esto fue en el año 2015, hace ya más de 2 años, ahora Juan tiene un contrato Indefinido, se ha integrado perfectamente en el equipo de trabajo del almacén y en la empresa, incluso en ausencia del encargado de almacén ha realizado tareas de encargado, gestionando y coordinando un equipo de trabajo

En el seguimiento post inserción que se realiza, la valoración de la empresa siempre era la misma “Juan nunca tiene un NO en la boca, es una persona con una actitud ejemplar, siempre está predispuesto a hacer lo que se le pide, es flexible y tiene una muy buena relación con todo el mundo “

 

Foto 27-6-17 21 25 37

Un equipo de éxito: Juan, Ara Vinc empresa que confia en Andròmines sus ofertas laborales. En Andròmines estamos muy contentas de este y demás casos de éxito!!!!!

También tenemos que especificar que acompañamos a la empresa en la definición de sus necesidades reales, acotar las capacidades que realmente busca i hacer un seguimiento de todos los procesos activos de búsqueda de empleo que nos confia, todo esto sin ningún tipo de coste para la empresa i de una forma ágil y profesional.

Este es el trabajo de Andròmines y del Programa Incorpora, creemos en las personas, en sus competencias y nuestro papel es orientarlas, empoderarlas  y sobre todo acompañarlas a lo largo de su proceso de inserción laboral

Juan ejemplifica los valores que desde Andróminas queremos fomentar: el esfuerzo, la constancia, la adaptabilidad, y sobre todo la actitud como vehículo de cambio.

 Foto 27-6-17 21 59 41

A pesar de las dificultades del mercado laboral, si todos trabajamos juntos por un mismo objetivo más tarde o más temprano este se acaba alcanzando, y Joan es un ejemplo.

 

Andròmines forma parte del programa Incorpora desde el año 2011, donde gracias al trabajo en red con otras entidades participantes y al contacto con el tejido empresarial, se han prospectado 598 empresas, que nos han derivado un total de 541 ofertas laborales donde se han insertado 342 personas.

Foto 27-6-17 21 48 39

 

Han sido 10 años llenos de éxitos y seguimos trabajando para ayudar a las personas que más lo necesitan !!!!

 

 

Xavier González

Responsable Programa Incorpora en Andròmines

 

 

Las competencias digitales una inversión de futuro

Como cada primavera, el 7 de junio, se realizó la Jornada TIC y prisión; esta edición fue la VIII de la Jornada TIC y Prisión – Ludificación y innovación social digital, en la que Andròmines participó.
Las jornadas de este año se centraron en la innovación social digital, como estrategia de empoderamiento de las personas y en la gamificación como metodología para las acciones formativas y de dinamización digital. La gamificación es una metodología para potenciar la motivación a través de incluir mecánicas de juego en entornos no lúdicos.

Esta jornada centró su oferta de contenidos en la innovación social digital, como estrategia que empodera al ciudadano, con el fin de encontrar nuevas fórmulas y estímulos para su aprendizaje.

Asimismo se presentaron experiencias de gamificación en acciones socioeducativas de las prisiones y de los telecentros, Puntos TIC o los espacios de laboratorio digital.
Nuestra entidad desarrolla el proyecto Alfadigital del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, parte del proyecto es la dinamización de los Puntos TIC de 5 Centros Penitenciarios: C.P. Lledoners, C.P. Brians 1, C.P Brians 2 , C.P. Puig de les Basses i C.P. Mas d’Enric.

El trabajo del dinamizador digital tiene una doble vertiente tecnológica y social, dos caras que no podemos descuidar en la dinamización TIC.

El trabajo con las personas nos permite revalorizarlas, darles responsabilidad sobre sus procesos personales.
Desde un enfoque participativo impulsamos su creatividad y su empoderamiento a través de procesos creativos con el uso de la tecnología. Incidiendo así en un aspecto humano de la tecnología.
Un valor de Andròmines es la lucha por la inclusión, si una persona no tiene competencias digitales está excluida de la sociedad y excluida del acceso al mundo laboral, del acceso a la información, del acceso a las redes sociales, etc.

Son indiscutibles los beneficios que ha aportado el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) a la mayor parte de la sociedad, como la accesibilidad a incalculable información y la inmediatez de la misma, la facilitación de recursos laborales, personales y de ocio, y un larguísimo etcétera. En este sentido, Internet es el principal protagonista. Todos debemos aprender a utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS).
Este nuevo modelo de sociedad ha generado un nuevo fenómeno social llamado “Brecha Digital”, definida por la OCDE en el 2001, ya que existen colectivos que no disponen de recursos suficientes para acceder a las ventajas que ofrecen las Tics. El término brecha digital, hace referencia a las dificultades existentes para acceder a las Tics.
A través de las herramientas digitales tratamos de trabajar para evitar esta brecha digital y enseñar unos usos éticos de la tecnología, así como las implicaciones que tienen nuestras decisiones cuando elegimos utilizar un software de una forma o de otra.

A lo largo del año 2016 los dinamizadores de Andròmines que desarrollan el proyecto Alfadigital transmitieron conocimientos de herramientas digitales a 1.104 personas de los centros penitenciarios de Lledoners, Puig de les Basses, Brians 1 i Brians 2.

Dinamizar un Punto TIC tiene su complejidad, y cuando lo hacemos en un entorno cerrado la cosa se complica dada la superposición de estructuras a tener en cuenta con el fin de funcionar correctamente sin que se produzcan choques.

La dinamización parte de un buen diagnostico y cada centro tiene su realidad, con su forma de hacer, protocolos y horarios, así que la dinamización del Punto TIC debe tener en cuenta los espacios donde puede entrar a realizar sus actividades sin solaparse con otros profesionales, y coordinándose con ellos.

La segunda parte es la iniciación de procesos compartidos entre diversos profesionales, es necesario el apoyo mutuo, dar y aportar lo que tenemos a otros profesionales, ayudarles a hacer visible su labor desde el ámbito digital.

Y finalmente la acción propiamente dicha con los usuarios. Aquí es donde se desarrolla un trabajo de escuchar, proponer, conducir procesos de aprendizaje, estimular procesos creativos interiores, y de creación digital.

Más allá de la tecnología, a través de sus diversos usos estimulamos una reflexión sobre las prácticas de consumo digital y sus implicaciones. Preferimos utilizar software libre, y material bajo licencia creative commons por su dimensión social o de contribución al bien común y de respeto a los derechos de autor.
¿Por qué Creative Commons?

Utilizar las obras bajo una licencia de Creative Commons no significa que estas obras pierdan los derechos de autor, al contrario, es una forma de ejercerlos y poder ofrecer algunos derechos a terceras personas en determinadas condiciones. De modo que respetamos los derechos de autor de quien nos pone a disposición sus imágenes bajo sus condiciones, favoreciendo un uso responsable de la propiedad de los autores. Reconociendo el valor de ceder los derechos de uso.
¿Por qué software libre? Por diversos motivos que no acabaré de explicar y sólo cito algunos:

• La mayor ventaja es el precio, al no estar sujeto a licencias no tiene coste. La convicción de la filosofía del software libre y sus libertades de uso e independencia tecnológica.

• El software libre, por su carácter abierto, dificulta la introducción de código malicioso, tienen unos requisitos de maquinaria menores.

• El proceso de revisión pública a que está sometido el desarrollo del software libre imprime un gran dinamismo al proceso de corrección de errores.

• Gracias a la disponibilidad del código fuente, el software libre garantiza una independencia respecto al proveedor.
http://www.cobdc.net/programarilliure/avantatges-altres-mites-del-programari-lliure/


¿Qué tipo de talleres realizamos en los centros penitenciarios?

Mecanografía, Programación con Scratch, Diseño gráfico de carteles, edición multimedia, creación de montajes de video, narrativa digital a partir de imágenes editadas, edición de sonido, Radio, haikus, instant books… y muchas cosas más.

Diseñamos los talleres adaptándonos a cada realidad de manera que en cada Centro Penitenciario, las propuestas que se elaboran son diferentes y tienen una metodología propia para adaptarse al entorno, dado que cada entorno es diferente y se requiere una respuesta diferente para cada uno.

David Gateu

Centro penitenciario Mas Enric