Monthly Archives: febrer 2018

Economia domèstica. El coneixement com a font d’estalvi

IMG_3349

La nostra economia familiar i la manera com ens organitzem els propis recursos a casa sempre ens han generat molts dubtes i incerteses. Com arribaré a final de mes? Què puc fer per estalviar més? I, si m’endeuto més del compte, amb quins recursos puc comptar?

Segons fons de l’INE, la renda per llar a Catalunya a l’any 2016 (última dada disponible) estava en una mitjana de 35.396 euros anuals (amb lloguer imputat).

Alhora, segons l’enquesta de pressupostos familiars publicada per l’INE al mateix any, les dades de despesa familiar apunten a una mitjana anual de 30.446 euros per família, això significa que les famílies catalanes estalviem una mitja de 4.950 euros per any.

Tot i així, des de Andròmines sabem bé que malauradament aquest estalvi no es produeix en moltes famílies que viuen en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió, les quals amb prou feines poden pagar-se les necessitats bàsiques com l’habitatge o un plat a taula.

Tant és així, que segons la taxa Arope que calcula l’Idescat, a Catalunya hi ha un 22,5% de la ciutadania en risc d’exclusió social, és a dir, més d’1,6 milions de persones, està en risc de pobresa o exclusió, fet que vol dir que no tenen cobertes les necessitats bàsiques.

En aquest sentit, des d’Andròmines pensem que el fet de disposar d’eines i coneixements per fer front a la gestió econòmica que fem a casa, pot ajudar-nos a millorar la nostra capacitat d’estalvi, prevenir situacions d’endeutament no desitjades i en definitiva a organitzar-nos i planificar-nos millor. Per això, avui us proposem una sèrie de consells i recomanacions per poder administrar-nos eficientment a casa:

 1. Fem un pressupost detallat

És important alhora que molt eficient organitzar-nos i planificar-nos les despeses amb un pressupost. Podem fer-ho per setmanes o mesos, i el més important es que puguem identificar amb el màxim detall les nostres despeses fixes (com el lloguer, l’escola, els pagaments domiciliats, etc…) i les variables (també són necessàries però poden variar en funció del mes).

Un exemple seria aquest:

                       GENER
Ingressos Despeses
  Necessàries fixes Necessàries variables   Opcionals
Nòmina 900 Lloguer/hipoteca 400 Transport 20 Oci      30
Ajuts 200 Escola 60 Telèfon 20
  Menjador escolar 140 Menjar 150
  Llum 70
  Aigua 30
  Gas 20
Roba 50

TOTAL INGRESSOS: 1.100

TOTAL DESPESES: 990 (600+360+30)             DIFERÈNCIA: +20

Com podem comprovar, amb aquesta eina podem calcular el total dels nostres ingressos i despeses, i, un cop fem la resta d’ambdues quantitats, veurem el nostre grau d’estalvi o de despesa. D’aquesta manera, mes a mes podrem començar a veure quines són les despeses que podem anar ajustant perquè s’adaptin als nostres ingressos.

Identificar doncs, les nostres despeses prioritàries i de les que podem prescindir serà cabdal per arribar a final de mes o fomentar el nostre estalvi. 

 1. L’estalvi poderós!

El fet d’estalviar, no només ens fa sentir benestar i disposar d’un bon grau d’adaptació entre els nostres ingressos i despeses, sinó que també fa que puguem tenir un fons destinat per imprevistos, fet que a més d’un ens farà estar més tranquils en el nostre dia a dia a casa nostra i en el nostre entorn.

Així, si veiem que estem en números positius, sempre està bé poder fer una partida pressupostària on hi destinem una quantitat fixa cada més, encara que sigui de pocs diners.

A més, hi ha altres coses que podem fer a casa i que poden fer millorar la nostra capacitat d’estalvi, com mirar de reduir el consum d’aigua, llum, els aparells elèctrics, etc. Podem tenir un control d’aquestes despeses revisant periòdicament totes les factures i rebuts que ens arriben a casa, tenint sempre en compte que si no estem d’acord amb el que ens han cobrat de la llum, només tenim un mes fer la reclamació.

A més, hem de tenir en compte que reduint el nostre consum elèctric de llum, aigua i gas, no només estem afavorint la nostra capacitat d’estalvi familiar, sinó que també estem fent un bé col·lectiu i al medi ambient, a través d’un consum conscient i responsable amb el nostre entorn.

En aquest sentit, hi han companyies que et fan les factures a la teva mida, o que durant dues hores al dia no pagues les despeses generades pels teus electrodomèstics o la calefacció. Assabentar-nos de si tenim algun avantatge en aquest sentit pot ser molt beneficiari pel nostre estalvi.

Per això, comptem amb diferents recursos:

Altres aspectes en els quals podem estalviar econòmicament i que també genera un impacte menys negatiu al nostre entorn, poden ser; utilitzar transport públic en comptes del privat (o caminar, millor!), fer un consum responsable i saludable del que mengem i reutilitzar elements com la roba, llibres, joguines, aparells elèctrics, etc.

 1. Si veiem que ens estem endeutant..

Si veiem que les nostres despeses superen els nostre ingressos, i que el nostre grau d’endeutament creix, hem d’intentar sempre que el deute no superi mai el 35% del que ingressem, perquè llavors serà quan haurem d’anar al banc per fer una revisió de la nostra situació financera.

També hi haurem d’anar, si preveiem que ens hem de quedar amb números vermells, per estalviar-nos els interessos de demora i les corresponents comissions bancàries que es poden produir. En aquest sentit, existeix la possibilitat de comunicar al banc que no accepti cap rebut amb el compte en descobert.

Altres aspectes que hem de tenir en compte si anem justos de diners, es vigilar tant amb les targetes de crèdit (podem reajustar-nos l’import màxim) com amb la publicitat de “diner fàcil”. Són elements que ens donaran tranquil·litat a l’inici, però després possiblement haurem de pagar quantitats molt més elevades.

 Si vols demanar un préstec, assegura’t de tenir en compte les següents consideracions:

 • Assegura’t que puguis pagar-lo.
 • Tingues un pla B. Si no ho pots pagar, tens algú al teu entorn que et pugui ajudar?.
 • Mira si el teu banc tenen préstecs socials o ofereixen facilitats a persones per viure situacions difícils, com els microcrèdits.
 • Demana més d’una oferta de préstec, per tal que puguis comparar i triar la millor opció.
 • Per últim, abans de signar qualsevol acord financer, assegura’t abans d’haver-ho entès tot i d’haver-te llegit tot els documents.

Per últim, si la situació és prou complicada com perquè perilli la permanència en el nostre habitatge, i sobretot en cas que tinguem una hipoteca que no puguem pagar, recordem que disposem de recursos d’assessorament gratuït que ens poden ajudar a mediar amb les entitats financeres i/o ens poden orientar per millorar la nostra situació.

Ofideute: assessorament deute hipotecari

Servei d’Orientació Jurídica de la Generalitat

Plataforma d’afectats per la hipoteca (PAH)

Associació d’usuaris de bancs, caixes i assegurances de Catalunya

 

 1. Els nostres consells i recomanacions:
 • Fes-te les pròpies eines per entendre i organitzar la teva economia, tenint en compte els teus ingressos i despeses. Els resultats, siguin d’estalvi o no, et faran poder prendre les mesures pertinents per tal d’adaptar els teus recursos a les teves necessitats, i en últim terme per assolir els teus objectius.
 • Un consum conscient i responsable a la nostra llar, contribuirà en gran mesura tant a la nostra tranquil·litat econòmica, com a la preservació de l’entorn mediambiental on convivim.
 • Si tens problemes d’endeutament, comença a reduint les despeses no necessàries. Si aquest endeutament és més del 35% del que ingresses, acudeix al teu banc per obtenir un assessorament més acurat del que pots fer. Si veus que a més, perilla el fet de poder pagar la hipoteca, disposes de recursos d’assessorament i ajut per poder prevenir una situació de desnonament.
 • Forma’t i amplia els teus coneixements sobre aspectes referents a la teva economia domèstica. El coneixement és poder, i per això tant a nivell digital com de manera presencial al teu municipi, pots trobar recursos per estar més informat/da.

Alguns recursos per seguir aprenent:

Institut d’Estudis Financers

La teva economia- Barcelonès jove

Finanzas para todos

Associació Social Andròmines Els proppassats dies 22 i 29 de gener, a Andròmines vàrem realitzar un Taller sobre economia domèstica financera on vam parlar de molts dels temes explicats en aquest article, i, en tant que va se molt profitós, el tornarem a realitzar els dies 23 i 30 de juliol al Centre de Formació de la nostra Entitat.

Et convidem a que vinguis i comparteixis amb nosaltres la teva experiència!

I tu? Quins mètodes d’estalvi fas servir? Ens ho expliques?

 

 

Gemma Botinés

Tècnica projecte Una Mossegada per l’Exclusió

 

ECONOMIA DOMÉSTICA El conocimiento como fuente del ahorro

IMG_3349Nuestra economía familiar y la manera como nos organizamos los propios recursos en casa siempre nos han generado muchas dudas e incertezas. ¿Cómo llegaré a final de mes? ¿Qué puedo hacer para ahorrar más? Y, ¿si me endeudar más de la cuenta, con qué recursos puedo contar?

Según fuentes de la INE, la renta por familia en Catalunya en el año 2016 (última fecha disponible) estaba en una media de 35.396 euros anuales (con alquiler imputado).

A la vez, según la encuesta de presupuestos familiares publicada por el INE el mismo año, los datos de gasto familiar apuntan a una media anual de 30.446 euros por familia, esto significa que las familias catalanas ahorran una media de 4.950 euros al año.

Aún así, desde Andróminas sabemos bien que desgraciadamente este ahorro no se produce en muchas familias que viven en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, las cuales apenas pueden pagarse las necesidades básicas como la vivienda o un plato en la mesa.

Tanto es así, que según la tasa Arope que calcula el Idescat, en Cataluña hay un 22,5% de la ciudadanía en riesgo de exclusión social, es decir, más de un 1,6 millones de personas, están en riesgo de pobreza o exclusión, este hecho quiere decir no tienen cubiertas las necesidades básicas.

En este sentido, desde Andróminas pensamos que el hecho de disponer de herramientas y conocimientos para hacer frente a la gestión económica que hacemos en casa, puede ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de ahorro, prevenir situaciones de endeudamiento no deseable y en definitiva a organizarnos para poder administrarnos eficientemente en casa.

 1. Hacemos un presupuesto detallado

Es importante a la hora que muy eficiente organizarnos y planificarnos los gastos con un presupuesto. Podemos hacerlo por semanas o meses, y lo más importante es que podamos identificar con el máximo detalle nuestros gastos fijos (como el alquiler, la escuela, los pagos domiciliados, etc.….) y las variables (también son necesarias pero pueden variar en función del mes).

Un ejemplo seria este:

                       ENERO
Ingresos Gastos
  Necesidades fijes Necesidades variables    Opcionales
Nómina 900 Alquiler/hipoteca 400 Transporte 20 Ocio      30
Ayudas 200 Escuela 60 Teléfono 20
  Comedor escolar 140 Comida 150
  Luz 70
  Agua 30
  Gas 20
Ropa 50

TOTAL INGRESOS: 1.100

TOTAL GASTOS: 990 (600+360+30)                DIFERENCIA: +20

 

Como podemos comprobar, con esta herramienta podemos calcular el total de nuestros ingresos y gastos, y, una vez hacemos la resta con las dos cantidades, veremos nuestro grado de ahorro o de gasto. De esta manera, más o menos podemos empezar a ver cuáles son los gastos que podemos ir ajustando para que se adapten a nuestros ingresos.

Identificar pues, nuestros gastos prioritarios y de los que podamos prescindir será importante para llegar a final de mes o fomentar nuestro ahorro.

 1. El ahorro poderoso!

El hecho de ahorrar, no solo nos hará sentir mejor y disponer de un buen grado de adaptación entre nuestros ingresos y gastos, sino que también hace que podamos tener un fondo destinado para imprevistos, hecho que a más de uno nos hará estar más tranquilos en nuestro día a día en nuestra casa y en nuestro entorno.

Así, si vemos que estamos en números positivos, siempre está bien poder hacer una partida presupuestaria donde destinemos una cantidad fija cada mes, aunque sea de poco dinero.

Y además, hay otras cosas que podemos hacer en casa y que podemos hacer mejorar nuestra capacidad de ahorro, como mirar de reducir el consumo del agua, luz y los aparatos electrónicos, etc. Podemos tener un control de estos gastos revisando periódicamente todas las facturas y recibos que nos llegan a casa, teniendo siempre en cuenta que si no estamos de acuerdo con el que nos han cobrado de la luz, solo tenemos un mes para hacer la reclamación.

Y además, hemos de tener en cuenta que reduciendo nuestro consumo eléctrico de luz, agua y gas, no solo estamos favoreciendo nuestra capacidad de ahorro familiar, sino que también estamos haciendo un bien colectivo y al medio ambiente, a través de un consumo consciente y responsable con nuestro entorno.

En este sentido, hay compañías que te hacen las facturas a tu medida, o que durante dos horas al día no pagues los gastos generados por tus electrodomésticos o la calefacción. Informarnos si tenemos alguna ventaja en este sentido puede ser muy beneficioso para nuestro ahorro.

Por esto, contamos con diferentes recursos:

Otros aspectos en los cuales podemos ahorrar económicamente y que también genera un impacto menos negativo en nuestro entorno, pueden ser; utilizar el transporte público en vez del privado (o caminar, mejor!), hacer un consumo responsable y saludable de lo que comemos y reutilizar elementos como la ropa, libros, juguetes, aparatos electrónicos, etc.

 1. Si vemos que nos podemos endeudar…

Si vemos que nuestros gastos superan nuestros ingresos, y que nuestro grado de endeudamiento crece, hemos de internar siempre que la deuda no supere nunca el 35% de lo que ingresamos, porque entonces será cuando deberíamos ir al banco para hacer una revisión de nuestra situación financiera.

También deberíamos ir, si prevemos que nos hemos de quedar en números rojos, para ahorrarnos los intereses de demora y las correspondientes comisiones bancarias que nos puedan ocasionar. En este sentido, existe la posibilidad de comunicar al banco que no acepte ningún recibo con la cuenta al descubierto.

Otros aspectos que hemos de tener en cuenta si vamos justos de dinero, es vigilar tanto con las tarjetas de crédito (podemos reajustarnos el importe máximo) como con la publicidad de “dinero fácil”. Son elementos que nos darán tranquilidad al principio, pero después posiblemente habremos de pagar cantidades mucho más elevadas.

 

Si quieres pedir un préstamo, asegúrate de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 • Asegúrate que puedas pagarlo.
 • Tener un plan B. Si no lo puedes pagar, tienes alguien a tu alrededor que te pueda ayudar?
 • Mira si tu banco tienen préstamos sociales y ofrecen facilidades a personas por vivir situaciones difíciles, como los microcréditos.
 • Pide más de una oferta de préstamo, para que puedas comparar y elegir la mejor opción.
 • Por último, antes de firmar cualquier acuerdo financiero, asegúrate antes de haberlo entendido todo y de haberte leído todos los documentos.

 

Para finalizar, si la situación es bastante complicada como para que peligre la permanencia en nuestra vivienda, y sobre todo en caso que tengamos una hipoteca que no podamos pagar, recordemos que disponemos de recursos de asesoramiento gratuito que nos pueden ayudar a mediar con las entidades financieras y nos pueden orientar para mejorar nuestra situación.

Ofideuda: asesoramiento de la deuda hipotecaria

Servicio de Orientación Jurídica de la Generalitat

Plataforma de afectados para la hipoteca (PAH)

Asociación de usuarios de bancos, cajas y aseguradoras de Catalunya

 

 1. Nuestos consejos y nuestras recomendaciones:

–        Hazte tus propias herramientas para entender y organizar tu economía, teniendo en cuenta tus ingresos y gastos. Los resultados, sean de ahorro o no, te harán poder hacer entender las medidas pertinentes para adaptarse tus recursos a tus necesidades, y en último término para alcanzar tus objetivos.

–        Un consumo consciente y responsable de nuestra vivienda, contribuirá en gran medida a nuestra tranquilidad económica, como a la preservación del entorno medioambiental donde vivimos.

–        Si tienes problemas de endeudamiento comienza a reducir los gastos no necesarios. Si estas deudas son más del 35% de lo que ingresas, acude a tu banco para obtener un asesoramiento más cuidadoso de lo que puedes hacer. Si ves que si además, peligra el hecho de poder pagar la hipoteca, dispones de recursos de asesoramiento y ayuda para poder prevenir una situación de desahucio.

–        Fórmate y amplia tus conocimientos sobre aspectos referente a tu economía doméstica. El conocimiento es poder, y por esto tanto a nivel digital como de manera presencial en tu municipio, puedes encontrar recursos para estas más informado/da.

Algún recurso para seguir aprendiendo:

 

Instituto de Estudios Financieros

La teva economia- Barcelonès jove

Finanzas para todos

Associació Social Andròmines

Los pasados días 22 y 29 de enero, en Andróminas realizamos un Taller sobre economía doméstica financiera donde se hablo de mucho de los temas explicados en este artículo y, como fue muy provechoso, lo volveremos a realizar los días 23 y 30 de julio en las Oficinas de nuestra Asociación.

Te invitamos a que vengas y compartas con nosotros tu experiencia!

 

¿y tú? ¿Qué métodos de ahorro haces servir?

 

Gemma Botinés

Tècnica projecte Una Mossegada per l’Exclusió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Economía doméstica realizado en la Asociación Andróminas los días 22 y 29 de enero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucos sencillos para reducir el desperdicio alimentario

Soy madre, de dos niños de 2 y 4 años.  La hora de comer o cenar siempre es una excusa fantástica para experimentar y aprender sobre texturas y colores: ahora tiro un guisante a la cabeza de mi hermano, a ver qué pasa si sumerjo un poco de brócoli dentro de un vaso de agua, mamá esto no me gusta, ya no quiero más… las mil y una anécdotas que pueden llegar a convertirse en una pesadilla si intentas no malgastarla comida.

En Cataluña estamos tirando una media de 34,9 kg de alimentos por persona y año y el 58 % del  desperdicio se produce en nuestros hogares. Imaginad, esta cifra equivale a los alimentos que podemos consumir durante 20 días y son 112 euros que nos podríamos haber ahorrado y que han ido directos a la basura!Estos alimentos desperdiciados generan miles de toneladas de gases de efecto invernadero, los causantes que esté aumentando la temperatura media del Planeta. Así que sí, por pequeña que sea, existe una relación entre los guisantes aplastados que mis hijos han decidido no comer y estos veranos tan calurosos que últimamente pasamos con más frecuencia.

Food-Waste

 

Y es cierto que una gran parte de desperdicio alimentario se produce en el campo, en la distribución al sector de la restauración yque es aquí donde hay que actuar para ajustar la producción a las necesidades reales de la ciudadanía. Pero, como siempre, como consumidores tenemos un papel muy relevante en demandar que no se tiren tantos alimentos en toda la cadena de producción y en poner nuestro granitode arena para hacer que esto sea posible.

Pero, ¿qué eslo que podemos hacer para reducir el desperdicio alimentario si apenas conseguimos llegar enteros y cabales a la hora de cenar?

Las buenas noticias son que aquí tenéis algunas ideas sencillas y divertidas que os pueden ayudar a hacerlo posible:

En la tienda:

 • Hagamos una compra inteligenteinvitando a nuestros niños a que colaboren en la lista de la compra. ¿Qué hay en la nevera? ¿Qué menús cocinaremos durante la semana? ¿Qué necesitamos y qué cantidades?
 • Busquemos frutas y verduras con formas divertidas para comprar: muchas frutas y verduras se tiran por su forma, color o medida cuando generalmente son perfectamente aptas para el consumo. ¡Encontradlas! ¡A quién no le gusta comerse aquella patata a la que empieza a salirle un cuerno o un calabacín que parece a una barca!
 • Seamosrealistas, si a mis niños no les gustan las manzanas, quizás no es necesario que compre dos quilos y con dos ya es suficiente.

En casa:

 • Organicemos juntos la nevera y la despensa: ¿qué es lo que debemosconsumir primero? ¿Es necesario que congelemos alguna cosa?
 • Designemosel día de la cena de reaprovechamiento: un día a la semana toca mirar la nevera ypensar qué nos ingeniamos para consumir todas las sobras que hay. ¡Ya veréis que se os ocurren recetas y mezclas bien originales!
 • Hemos aprendido a hacer pasteles, galletas, tortillas, pizzas, gazpachos, croquetas mermeladas y compotas. Hay miles de recetas que los niñospueden hacer, incluso los más pequeños, y puede ser una fantástica manera de pasar la tarde juntos, aprovechar la comida… y disfrutar todos juntos después en la mesa. ¿A quién no le gusta comer un bizcocho de fruta madura buenísimo que hemos cocinado nosotros mismos?
 • Usemosnuestros sentidosy aprendamos a entender las fechas de caducidad y consumo preferente, que no son lo mismo. Incluso productos como la carne, siempre que se hayan almacenado correctamente, pueden estar en buenas condiciones para comer una vez pasada la fecha de consumo preferente. Huele, mira su color, pruébalo un poco, cuando un producto está en mal estado se nota. Y recuerda que la carne no tiene porqué tener un color rojo brillante ya que a menudo en contacto con el aire se puede oxidar, pero sigue siendo perfectamente sana.¡Confía en tus sentidos!

En la mesa:

 • Antes de servir los platos nos preguntamos: ¿tenemos mucha hambre? Y ajustamos las cantidades a lo que creemos que podemos comer… pero un poco menos. ¡Siempre estamos a tiempo de repetir!
 • Hagamos platos divertidos: una cara, un paisaje, un vehículo. Juguemos, pero no juguemos estropeando la comida. Juguemos creando platos originales yusando la creatividad en la mesa.
 • Si vamos a un restaurante ¡pidamoslas sobras para llevar! Es nuestra comida y la hemos pagado, esta buenísima, ¿porqué no podemos repetir por la noche? ¡No tengáis vergüenza!

Es importante que con nuestro ejemplo hagamos conscientes a los niños que, con pequeñas aportaciones y buenas actitudes, podemos hacer un consumo más responsable que evite el desperdicio de muchas toneladas de alimentos. Los pequeños cambios son poderosos y nos ayudaran a mejorar las condiciones ambientales y sociales de nuestro entorno. Como consumidores tenemos mucho poder, y nuestros hijos aún más.

En Andròmines tenemos un área de trabajo de recuperación de alimentos de restaurantes y bares, quizás por este motivo estoy más sensibilizada sobre el tema del desperdicio. Pero también creemos en el poder de los consumidores y en el consumo responsable, y trabajamos cada día para hacer llegar a las personas la importancia de cuidar del medio ambiente a través del programa de educación ambiental: hacemos talleres familiares, para agrupaciones, ayuntamientos, etc. También colaboramos con la recogida de alimentos en establecimientos y participamos en la recogida de excedentes alimentarios del Hospital de Can Ruti (en el marco del Programa Pont Alimentari y en colaboración con otras entidades); Andròmines asegura que se cumplen todos los requisitos de seguridad alimentaria durante el transporte; posteriormente reaprovechamos estos alimentos a través de programas como Una Mossegada a l’exclusió (de inserción sociolaboral en colaboración con los Servicios Sociales y el apoyo de Fundació La Caixa y el Dep. Treball, Afers Socials i Família), Plat a Taula (con la colaboración de la Agència de Residus) y en colaboración con otras entidades sociales.

diptic malbaratament

 

¡Entre todas y todos cada díaavanzamosun poco más en disminuir la cantidad de comida que tiramos!

Núria Sau San Luis

Directora de proyectos en AndròminesFood-Waste