Monthly Archives: Setembre 2017

El treball en Benefici a la Comunitat: Un compromís

practiceConfidenceEl ingrés d’una persona penada en un centre penitenciari és una opció, però no l’única: les mesures penals alternatives donen l’oportunitat que el penat pugui realitzar el compliment a les condemnes imposades amb diferents intervencions; aquestes intervencions tracten de possibilitar que la persona assumeixi la responsabilitat pels seus actes realitzant Treballs en Benefici a la Comunitat (TBC), fent tractaments adients a les seves malalties o addiccions o fent un programa formatiu i d’aquesta manera donar forma a les mesures alternatives a la presó.

 

Les mesures penals alternatives han demostrat ser una eina molt útil ja que garanteixen una naturalesa reparadora i preventiva, prevenció tant a nivell de sensibilització a altres col·lectius com a nivell de reflexió i canvi actitudinal i comportament de la persona penada.

 

El Treball en Benefici a la Comunitat (TBC) és una activitat complementària no remunerada, que no substitueix llocs de treball ni competeix amb el mercat laboral. L’execució del compliment ha de tenir flexibilitat per compatibilitzar, en la mesura del possible, el desenvolupament de les activitats diàries de les persones penades, ja que aquesta mesura ha de ser una mesura que es compleix en llibertat evitant la ruptura amb la seva vida familiar, laboral i social a més de fomentar valors com la solidaritat, responsabilitat i be comú.

 

Fa 20 anys que el Departament de Justícia va crear aquest model que te un gran arrelament en la col·laboració amb diferents recursos i entitats per donar compliment a les mesures penals alternatives. El treball en xarxa és un eix clau per un únic objectiu: fer possible “una oportunitat reparadora”.

 

Andròmines és una eina facilitadora i inclusiva per la reinserció i col·labora amb el Departament de Justícia oferint vacants per a que les persones penades amb mesures penals alternatives puguin donar compliment a fer Treballs en Benefici a la Comunitat. Aquests treballs han de potenciar els elements de responsabilitat personal i d’integració social d’acord amb les capacitat i possibilitats de cadascú.

Andròmines som una entitat col·laboradora amb les mesures penals alternatives:

 • Oferim vacants que corresponen a diferents tasques de suport a desenvolupar per les persones penades.
 • Es fa una acollida i formació inicial a totes les persones penades.
 • El nivell d’ocupació de vacants a Andròmines és d’una mitjana de 3 o 4 penats en les diferents vacants o tasques a desenvolupar.
 • S’ofereixen mesures de seguretat i higiene adients per cada vacant o tasca que s’ha de desenvolupar.
 • Es treballa en comunicació continua amb els delegats de justícia informant de tot el procés.
 • A Andròmines oferim un acompanyament educatiu i d’inserció laboral a totes les persones que han de realitzar el Treball en Benefici a la Comunitat.
 • Transversalment al seu compliment es fomenten les seves competències laborals i personals.
 • S’ofereix l’oportunitat de accedir a programes d’inserció laboral per fomentar la seva inserció laboral a l’empresa ordinària, o be, tenen l’oportunitat de treballar a l’Empresa d’Inserció.

 

Durant l’any 2016 han realitzat Treballs en Beneficia a la Comunitat a Andròmines donant suport a diverses accions de l’entitat un total de 26 persones i han aportat 2.323 hores de treball.

 

lodestar_logo_1A més, gràcies a aquesta col·laboració a l’Empresa d’Inserció van haver 2 treballadors provinents de Treballs en Benefici a la Comunitat que van tenir un contracte laboral i van iniciar un itinerari d’inserció individual.

 

Carme Marco

Coordinadora Social d’Andròmines

 

El Trabajo en Beneficio de la Comunidad: Un compromiso

practiceConfidenceEl ingreso de una persona penada en un centro penitenciario es una opción, pero no la única: las medidas penales alternativas dan la oportunidad para que el penado pueda realizar el cumplimento de las condenas impuestas con diferentes intervenciones; estas intervenciones tratan de posibilitar que la persona asuma la responsabilidad por sus actos realizando Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC), haciendo tratamientos adecuados a sus adicciones o enfermedades o haciendo un programa formativo y así dar forma a las medidas alternativas a la prisión.

 

Las medidas penales alternativas han demostrado ser una herramienta muy útil ya que garantizan una naturaleza reparadora y preventiva; prevención tanto a nivel de sensibilización de otros colectivos como a nivel de reflexión, cambio actitudinal y de comportamiento de la persona penada.

 

El Trabajo en Beneficio de la Comunidad (TBC) es una actividad complementaria no remunerada, que no sustituye puestos de trabajo ni compite con el mercado laboral. La ejecución del cumplimiento debe tener flexibilidad para compatibilizar, dentro de lo posible, el desarrollo de las actividades diarias de las personas penadas, ya que esta medida penal alternativa debe ser una medida que se cumple en libertad evitando la ruptura con la vida familiar, laboral y social además de fomentar valores como la solidaridad, responsabilidad y el bien común.

 

Hace 20 años que el Departament de Justícia creó este modelo que ha establecido un gran vínculo de colaboración con diferentes recursos y entidades para dar cumplimiento a las medidas penales alternativas. El trabajo en red es un eje clave para un único objetivo: hacer posible “una oportunidad reparadora”.

 

Andròmines es una herramienta facilitadora e inclusiva para la reinserción y colabora con el Departament de Justícia ofreciendo vacantes para que las personas penadas con medidas penales alternativas puedan dar cumplimiento a realizar Trabajos en Beneficio de la Comunidad. Estos trabajos deben potenciar los elementos de responsabilidad personal y de integración social de acuerdo con las capacidades y posibilidades de cada persona.

 

Andròmines somos una entidad colaboradora con las medidas penales alternativas:

 • Ofrecemos vacantes que corresponden a diferentes tareas de apoyo a desarrollar por las personas penadas.
 • Se da acogida y formación inicial a todas las personas penadas.
 • El nivel de ocupación de vacantes en Andròmines es de una media de 3 o 4 penados en las diferentes vacantes o tareas a desarrollar.
 • Se ofrecen medidas de seguridad y higiene adecuadas para cada vacante o tarea.
 • Se trabaja en continua comunicación con los delegados de justicia informando de todo el proceso.
 • En Andròmines ofrecemos un acompañamiento educativo y de inserción laboral a todas las personas que deben realizar el Trabajo en Beneficio de la Comunidad.
 • Transversalmente a su cumplimiento se fomentan las competencias laborales y personales.
 • Se ofrece la oportunidad de acceder a programas de inserción laboral para fomentar su inserción laboral en la empresa ordinaria, o bien tienen la oportunidad de trabajar en la Empresa de Inserción.

Durante el año 2016 han realizado Trabajos en Beneficio de la Comunidad en Andròmines, dando apoyo en diversas acciones de la entidad, un total de 26 personas y han aportado 2.323 horas de trabajo.

lodestar_logo_1

Además, gracias a esta colaboración en la Empresa de Inserción, dos trabajadores provenientes de Trabajos en Beneficio de la Comunidad obtuvieron un contrato laboral y iniciaron un itinerario de inserción individual.

Carme Marco

Coordinadora Social de Andròmines