Monthly Archives: Mai 2017

Taller 3 juny”CREACIÓ DE MINI-HORT, ABEURADOR PER A OCELLS I PETIT HOTEL D’INSECTES”

A Andròmines creiem en la importància de mantenir el vincle entre l’ésser humà i la natura i volem fomentar aquest apropament posant el nostre gra de sorra en la renaturalització dels espais urbans, impulsada per una societat inclusiva en la qual totes i tots som protagonistes.

Com sabeu, el 5 de juny és el Dia Mundial del Medi ambient, aquest any amb el lema «CONNECTANT LA GENT AMB LA NATURALESA – A LA CIUTAT I EN EL CAMP, DES DELS POLS FINS A l’EQUADOR».

I perquè el dia 5 de juny estiguem preparats/des per a renaturalitzar les nostres balconades, terrasses i jardins,

el proper 3 de juny a la Deixalleria de Montcada i Reixac, de 10:30 a 13:30h

impartirem un TALLER GRATUÏT DE CREACIÓ DE MINI-HORT, ABEURADOR PER A OCELLS I PETIT HOTEL D’INSECTES, per a tots els públics i us convidem a sumar-vos i a gaudir d’un temps d’aprenentatge i diversió.

Lloc: Deixalleria de Montcada i Reixac (C. del Progrés amb c. del Metall (Pol. Ind. de la Ferreria)

Inscripció: comunicacio@andromines.net / 935 64 41 57 (Places limitades es prega confirmació)

Us esperem!!!!!!Cartel taller dia medi ambient

Voluntariado y prácticas: ¡sumando juntos!

Andròmines, para el cumplimiento de su Misión, potencia llevar a cabo actividades de utilidad social que suman hacia un objetivo común de transformación social. En este marco, fomentamos todo tipo de acciones, entre las que encontramos la acogida y participación de personas voluntarias y personas en prácticas no laborales.

Por un lado, el fomento del voluntariado constituye un valor añadido de la estrategia y el funcionamiento de muchas entidades del tercer sector; En Andròmines, como tal, también fomentamos y apoyamos el valor del voluntariado con el objetivo de la transformación social y como una forma de enriquecimiento mutua. Integrando más miradas, llegamos más lejos.

Para Andròmines el voluntariado se basa en diferentes ejes: intercambio y participación, valor ético, compromiso, aportar tiempo desinteresadamente, etc. pero lo más importante es poder compartir los valores, la experiencia, el conocimiento y crecer conjuntamente.

Es por eso que tenemos diferentes campos de actuación del voluntariado, adecuados en función del interés, disponibilidad o habilidades de la persona:

 

 • Social: Acompañamiento a la comunidad a personas que han estado en Centros penitenciarios.
 • Educativo: Participación en transmitir conocimientos en formaciones de competencias transversales.
 • Inserción laboral: Acompañamiento a la inserción laboral colaborando en el “Club de Feina”, y apoyo a la intermediación con empresas.
 • Medio ambiente: Participación en eventos y ferias que fomentan el medio ambiente.

La participación de personas voluntarias en Andròmines proporciona nuevas ideas y experiencias vitales diferentes, siempre aporta “aire fresco” a la entidad así como Andròmines aporta riqueza a las personas voluntarias en:

 • Facilitar oportunidades de participación en la comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión.
 • Aporta experiencias que contribuyen al crecimiento personal.
 • Facilita los canales de participación.
 • Hace partícipe a la persona voluntaria en los valores de la entidad.

 

Para llevar a cabo una buena integración en la entidad y que la persona voluntaria se sienta parte de Andròmines, le acompañamos en diferentes momentos del proceso:

 

 • Se hace acogida y formación inicial para que conozca la entidad y sus valores y para que la persona voluntaria se sienta bien integrada.
 • En el período que el / la voluntario / a realiza su tarea de voluntariado se facilita el sentimiento de pertenencia a la entidad.
 • Se da reconocimiento personal para dar valor a todas las aportaciones.

En definitiva, el voluntariado a Andròmines es poder compartir con nosotros el fomento de la autonomía, la calidad de vida e igualdad de oportunidades. Encontrar un tiempo para participar en nuestras dinámicas ¡es sumar juntos!

Por otra parte, como entidad de formación, parte de nuestra tarea diaria también es favorecer una mejor inserción laboral de todas las personas. El concepto “lifelong learning” es un paradigma educativo abierto a cualquier etapa de aprendizaje de la vida de una persona, es un aprendizaje continuo que lleva a mejorar conocimientos, competencias y actitudes. Creemos en las metodologías prácticas de aprendizaje a través de la aplicación práctica de las teorías aprendidas y, por tanto, consideramos que las prácticas constituyen una buena opción para:

 • Complementar y consolidar la formación, ya sea formación reglada o formación profesionalizadora, facilitando el primer contacto con el ámbito laboral.
 • Es una muy buena oportunidad para conocer el ámbito laboral y, a la vez, porque hay que poner en práctica las competencias personales como trabajador.
 • Facilita la promoción personal y laboral.
 • Permite complementar el Curriculum Vitae.

 

Acogemos a los alumnos que deben realizar prácticas conveniando y acordando con la escuela o centro formativo el plan de prácticas que marca su formación, emparejando con las tareas que se pueden realizar en Andròmines para garantizar una buena calidad y acogiendo, formando y fomentando el conocimiento del mundo laboral y del tercer sector.

 

CONFUCIOCon estas premisas que forman parte de nuestra razón de ser, es evidente que somos empresa de inserción y entidad que acogemos a personas en prácticas con el objetivo de promover todo tipo de aprendizaje laboral. Hacemos que cualquier alumno que realice prácticas con nosotros, aparte de los conocimientos teóricos y prácticos, cuente con una importante experiencia en el mundo de la empresa que le pueda aportar un valor añadido muy importante y, a nosotros, nos aporta la satisfacción de poder contribuir en este aprendizaje para una mejor calidad de vida.

Carme Marco

Coordinadora Social Andròmines

Voluntariat i pràctiques: sumem junts!

Andròmines, per al compliment de la seva Missió, potencia dur a terme activitats d’utilitat social que sumen cap a un objectiu comú de transformació social. En aquest marc, fomentem tot tipus d’accions, entre les que trobem l’acollida i participació de persones voluntàries i persones en pràctiques no laborals.

Per una banda, el foment del voluntariat constitueix un valor afegit de l’estratègia i el funcionament de moltes entitats del tercer sector; Andròmines, com a tal, també fomentem i recolzem el valor del voluntariat amb l’objectiu de la transformació social i com una forma d’enriquiment mútua. Integrant més mirades, arribem més lluny.

Per Andròmines el voluntariat es basa en diferents eixos: intercanvi i participació, valor ètic, compromís, aportar temps desinteressadament, etc. però el mes important es poder compartir els valors, l’experiència, el coneixement i créixer conjuntament.

Es per això que tenim diferents camps d’actuació del voluntariat, adequats en funció de l’interès, disponibilitat o habilitats de la persona:

 • Social: Acompanyament a la comunitat a persones que han estat a Centres penitenciaris.
 • Educatiu: Participació en transmetre coneixements a formacions de competències transversals.
 • Inserció laboral: Acompanyament a la inserció laboral col·laborant al club de feina, i suport a la intermediació amb empreses.
 • Medi ambient: Participació en esdeveniments i fires que fomenten el medi ambient.

La participació de persones voluntàries a Andròmines proporciona noves idees i experiències vitals diferents, sempre aporta “aire fresc” a l’entitat així com Andròmines aporta riquesa a les persones voluntàries en:

 • Facilitar oportunitat de participació a la comunitat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió.
 • Aporta experiències que contribueixen al creixement personal.
 • Facilita els canals de participació.
 • Fa partícip a la persona voluntària en els valors de l’entitat.

 

Per tal de portar a terme una bona integració a l’entitat i que la persona voluntària es senti part d’Andròmines, l’acompanyem en diferents moments del procés:

 • Es fa l’acollida i la formació inicial per tal que conegui l’entitat i els seus valors i per tal que la persona voluntària es senti ben integrada a l’entitat.
 • En el període que el/la voluntari/a realitza la seva tasca de voluntariat es facilita el sentiment de pertinença a l’entitat.
 • Es dóna reconeixement personal per tal de donar valor a totes les aportacions.

En definitiva, el voluntariat a Andròmines és poder compartir amb nosaltres el foment de l’autonomia, la qualitat de vida i igualtat d’oportunitats. Trobar un temps per participar en les nostres dinàmiques és sumar junts!!!!!!!!!!

Per altra banda, com a entitat de formació, part de la nostra tasca diària també és afavorir una millor inserció laboral de totes les persones. El concepte “lifelong learning” és un paradigma educatiu obert a qualsevol etapa d’aprenentatge de la vida d’una persona, és un aprenentatge continu que porta a millorar coneixements, competències i actituds. Creiem en les metodologies pràctiques d’aprenentatge a través de l’aplicació pràctica de les teories apreses i, per tant, considerem que les pràctiques constitueixen una bona opció per:

 • Complementar i consolidar la formació, ja sigui formació reglada o formació professionalitzadora, facilitant el primer contacte amb l’àmbit laboral.
 • És una molt bona oportunitat per conèixer l’àmbit laboral i, a la vegada, perquè cal posar en pràctica les competències personals com a treballador.
 • Facilita la promoció personal i laboral.
 • Permet complementar el Curriculum Vitae.

Acollim als alumnes que han de realitzar pràctiques conveniant i acordant amb l’escola o centre formatiu el pla de pràctiques que marca la seva formació, aparellant amb les tasques que es poden realitzar a Andròmines per garantir una bona qualitat i acollint-los, formant-los i fomentant el coneixement del món laboral i del tercer sector.

 

CONFUCIO

Amb aquestes premisses que formen part de la nostra raó de ser, és evident que som empresa d’inserció i entitat que acollim a persones en pràctiques amb l’objectiu de promoure tot tipus d’aprenentatge laboral.  Fem que qualsevol alumne que realitzi pràctiques amb nosaltres, a part dels coneixements teòrics i pràctics, compti amb una important experiència en el món de l’empresa que li pugui aportar un valor afegit molt important i a nosaltres ens aporta satisfacció de poder contribuir en aquest aprenentatge per una millor qualitat de vida.

 

Carme Marco

Coordinadora Social d’Andròmines

Andròmines rep el distintiu”Segell Làbora”

 

2017-05-15-PHOTO-00000742

Ahir 15 de maig l’Ajuntament de Barcelona ens ha lliurat el distintiu “Segell Làbora” per la participació i compromís amb la contractació de col·lectius en risc d’exclusió a la nostra Empresa d’inserció Andròmines Eines Assolides, el lliurament d’aquest distintiu és fa dins el marc de la III Jornada Espai Làbora.

Aquest any ja és la tercera edició de La Jornada “Espai Làbora” que realitza el Programa Làbora i que habitualment te lloc al born Centre de Cultura i Memòria; és una jornada fantàstica per fer Networking entre empreses i persones candidates a la contractació.

L’acte institucional de la jornada s’ha iniciat amb el lliurament del distintiu “Segell Làbora” com a reconeixement a les entitats i empreses col·laboradores, i Andròmines ha estat una de les empreses beneficiàries.

2017-05-15-PHOTO-00000749

Per Andròmines la inserció laboral sempre ha estat un dels eixos principals de la nostra raó de ser i una de les nostres apostes és fomentar-la a traves de la orientació i la intermediació laboral. Des de 1993 estem desenvolupant diferents projectes com a eina facilitadora per aquest objectiu, però és des del 2014 que participem en el desenvolupament del Programa Làbora.

El programa Làbora fomenta l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, i està liderat per d’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració, de les entitats socials, representades per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’inserció de Catalunya), Creu Roja, i del teixit empresarial de la ciutat.

La principal innovació del Programa Làbora és el treball en xarxa entre Serveis socials i un equip d’experts provinents de diferents entitats de Barcelona que treballen de manera col·laborativa pel principal objectiu del programa que és la inserció laboral.

Andròmines està col·laborant en aquest programa aportant dues prospectores que realitzen tasques d’intermediació laboral assessorant i acompanyant a l’empresa en els processos de selecció, realitzant selecció de perfils de candidats en clau de competències, fomentant la responsabilitat social corporativa, etc. Facilitant la contractació a 238 persones beneficiaries del Programa Làbora des del seu inici fins el dia d’avui.

 

Per facilitar la contractació de les persones en risc d’exclusió social el Programa Làbora també desenvolupa accions formatives i Andròmines també hi col·laborem coordinadament amb l’àrea de formació del programa.

Al llarg de l’any 2016 hem impartit formació a 28 beneficiaris del Programa Làbora que van assistir a cursos d’ACTIC 1 i ACTIC 2 i enguany s’impartiran les següents formacions:

 • Un curs professionalitzador de Neteja industrial de 180 hores de durada i que ahir es va iniciar.
 • Un curs d’iniciació a les TIC de 50 hores de durada i amb data d’inici a 22 de juny.
 • Un curs ACTIC 1 de 50 hores de durada i amb data d’inici a 11 de juliol.

En definitiva creiem que Làbora és una magnifica eina de transformació social!!!!

Un Sant Jordi Digital especial als Centres Penitenciaris

El programa Alfadigital i la CoP TIC i Presó participa a la VI Mostra Sant Jordi DigiTale 2017, que reuneix Audio, Relats, Narratives Digitals, dMagaZine, documents TIC o qualsevol altre format digital creades per interns i internes i professionals dels centres penitenciaris. Aquí una petita mostra de la participació dels dinamitzadors d’Andròmines al  CP Mas d’Enric, CP Puig de les Basses, CP Lledoners; CP Brians 2 entre altres. Donar les gràcies en especial als dinamitzadors que fan possible aquestes accions Lluís, Héctor, Ma Elena i David

narratives digitals

Des del CP Mas d’Enric, dos videorelats pel Sant Jordi DigiTale

Des del CFA Pau Casals, del Centre Penitenciari Mas d’Enric, Marta, Juana i Mari carmen ens fan arribar aquests videorelats que parlen de sentiments i de l’amor.

Des del CP Puig de les Basses, audiorelatos del Sant Jordi DigiTale

El Centre Penitenciari de Puig de les Basses celebra el Sant Jordi DigiTale amb aquesta audiorelats, alguns molt participatius fets en col·laboració amb alumnes d’educació social de la Universitat de Girona. Amb el suport de l’Héctor, dinamitzador TIC, la Marta, monitora d’audiovisuals i l’Elisabet, educadora social.

Des del CP Lledoners, audiorelats pel Sant Jordi DigiTale

El Punt TIC del Centre Penitenciari Lledoners, és el cor des d’on s’impulsa el programa AlfaDigital. Ahmed, Eric, Geraldo, Amadeo, Adolfo i Javier, amb el suport del dinamitzador Lluís, ens presenten aquests sis audiorelats queparlen de la vida,

 

Des del CP Brians 2, Sant Jordi DigiTale

Des de Birans 2, ens arriben aquestes dues obres realitzades a l’aula TIC del MR7, dins del programa AlfaDigital, amb el suport de la dinamitzadora.

 

Des del CP Joves, un video pel Sant Jordi DigiTale

Des del CP Joves, l’Adil, l’Alberto, en Mohamed, el Darío i l’Alejandro, han treballat amb Pau, el bibliotecari del centre i amb el suport tècnic del LACA (Laboratorio de creación audiovisual del CP Joves), han creat aquest vídeo: El viatge que ho va canviar tot. Una història de fraternitat, coneixement i trobades!

Sant Jordi DigiTale, des del Centre Penitenciari Quatre Camins

Des del MR2 del CP Quatre Camins arriba aquest àudio realitat per Mohamed, Miguel Ángel, Tarik i Johan i l’educadora Lorena, que es diu: “Desmontando poemas”.

Des de la Biblioteca del CP Ponent, videorelats poètics per celebrar el Sant Jordi DigiTale

La Biblioteca del CP Ponent celebra el Sant Jordi DigiTale d’enguany amb aquests 6 videorelats, creats per Nathalie, Josep i Eva, amb el suport de Maria José. La temàtica poètica, recupera les paraules de Mario Benedetti i textos propis de les autores