Tag Archives: conocimiento

10 anys d’INCORPORA, ens acompanyes?

Aquest dimarts 27 de Juny,  s’han atorgat els premis 10 anys del Programa Incorpora, sent la conductora de l’acte  la periodista Lidia Heredia (als matins de TV3).

Foto 27-6-17 21 48 24

a l’ acte vam explicar juntament amb Ara Vinc i Joan la nostra bona experiència de coordinació.

Ha estat un acte molt emotiu, amb l’assistència d’empreses, tècnics d’inserció – prospecció del programa, així com persones que gràcies al programa i al seu esforç  han aconseguit una oportunitat laboral i han compartit amb tots els assistents la seva experiència…

 

 

Ens agradaria destacar el cas d’èxit d’un beneficiari del programa Incorpora que ha realitzat un itinerari d’inserció amb Andròmines.

En Joan és un home de 50 anys que portava 6 anys sense treballar, va conèixer Andròmines a través d’un conegut i es va adreçar a nosaltres.

El vàrem citar a la nostra entitat i un cop realitzada una primera entrevista diagnostica per a establir el seu perfil professional vam pactar mútuament l’itinerari personal que realitzaríem envers la seva inserció

En Joan va assistir a capsules formatives de tècniques de recerca de feina i competències transversals, amb l’objectiu de dotar-lo d’eines fomentant així la seva autonomia per tal d’afrontar amb més garanties el seu procés d’inserció laboral.

Inicialment va sortir una primera oportunitat laboral molt temporal, però on l’objectiu era que prengués contacte amb el mon laboral després d’aquest llarg periode d’inactivitat i sobretot  que l’empresa el pogués veure treballar.

Aquesta primera experiència va ser un èxit, tot i finalitzar,  la valoració per part de l’empresa va ser molt positiva, fins al punt que posterioment quan van tenir un altre necessitat també puntual però de més llarga durada en la primera persona que van recordar va ser en el Joan.

Aquesta segona experiència va ser un èxit però també va finalitzar. Si una aspecte hem de destacar d’en Joan és la seva constància, el seu esforç, i  la seva predisposició, que ha sigut el que el va portar a que en el moment que en l’empresa van tenir un lloc estable el primer candidat va ser ell.

Això va ser a l’any  2015, fa ja més de 2 anys, ara en Joan té un contracte Indefinit, s’ha integrat perfectament en l’equip de treball del magatzem i a l’empresa, fins i tot en absència de l’encarregat de magatzem ha realitzat tasques d’encarregat, gestionant i coordinant un equip de treball

En el seguiment post inserció que es realitza, la valoració  de l’empresa sempre era la mateixa “en Joan mai té un NO a la boca, és una persona amb una actitud exemplar, sempre està predisposat a fer allò que se li demana, es flexible i té una molt bona relació amb tothom”

 

Foto 27-6-17 21 25 37

Un equip d’èxit: Joan, Ara Vinc empresa que confia en Andròmines les seves ofertes laborals. En Andròmines estem molt contentes d’aquest i demés casos d’èxit!!!!!

També hem d’especificar que nosaltres acompanyem a l’empresa per a definir les necessitats reals, acotar les capacitats que realment cerca i fer un seguiment a tots els processos actius de recerca de feina que ens confia, tot això d’una manera gratuïta i acurada.

Aquest és el treball d’Andròmines i del Programa Incorpora, creiem en les persones, en les seves competències i el nostre paper és orientar-les, empoderar-les i sobretot acompanyar-les llarg del seu procés d’inserció laboral

En Joan exemplifica els valors que des d’Andròmines volem fomentar:  l’esforç, la constància, l’adaptabilitat, i sobretot l’actitud com a vehicle de canvi .

Foto 27-6-17 21 59 41

 

Tot i les  dificultats del mercat laboral, si tots treballem plegats per un mateix objectiu  més tard  o mes d’hora aquest s’acaba assolint, i en Joan n’és un exemple.

 

Andròmines forma part del programa Incorpora des de l’any 2011, on gràcies al treball en xarxa amb d’altres entitats participants i al contacte amb el teixit empresarial, s’han prospectat 598 empreses, que ens han derivat un total de 541 ofertes laborals on s’han inserit 342 persones.

 

Foto 27-6-17 21 48 39

Han estat 10 anys plens d’èxits i continuem treballant per tal d’ajudar a les persones que més ho necessiten!!!!!

 

 

Xavier González

Responsable Programa Incorpora en Andròmines

 

 

 

 

 

 

10 años de INCORPORA, nos acompañas?

Este martes 27 de Junio, se han otorgado los premios 10 años del Programa Incorpora, siendo la conductora del acto la periodista Lidia Heredia (Els matins de TV3).

Foto 27-6-17 21 48 24

En el acto pudimos explicar junto a Ara Vinc y Juan nuestra buena experiencia de coordinación.

Ha sido un acto muy emotivo, con la asistencia de empresas, técnicos de inserción – prospección del programa, así como personas que gracias al programa y a su esfuerzo han conseguido una oportunidad laboral y han compartido con todos los asistentes su experiencia .

 

Nos gustaría destacar el caso de éxito de un beneficiario del programa Incorpora que ha realizado un itinerario de inserción con Andròmines.

Juan es un hombre de 50 años que llevaba 6 años sin trabajar, conoció Andròmines a través de un conocido y se dirigió a nosotros.

Le  citamos a nuestra entidad y una vez realizada una primera entrevista diagnostica para establecer su perfil profesional pactamos mutuamente el itinerario personal que realizaríamos hacia su inserción

En Juan asistió a cápsulas formativas de técnicas de búsqueda de trabajo y competencias transversales, con el objetivo de dotarlo de herramientas fomentando así su autonomía para afrontar con más garantías su proceso de inserción laboral.

Inicialmente salió una primera oportunidad laboral muy temporal, pero en la cual el objetivo era que tomara contacto con el mundo laboral después de este largo periodo de inactividad y sobre todo que la empresa pudiera valorarlo a nivel laboral.

Esta primera experiencia fue un éxito, a pesar de finalizar, la valoración por parte de la empresa fue muy positiva, hasta el punto que posteriormente cuando tuvieron otro necesidad también puntual pero de más larga duración en la primera persona que pensaron fue en Juan.

Esta segunda experiencia fue un éxito pero también finalizó. Si algo debemos destacar de Juan es su constancia, su esfuerzo, y su predisposición, que ha sido lo que le llevó a que en el momento que en la empresa tuvieron un lugar estable el primer candidato fue él.

Esto fue en el año 2015, hace ya más de 2 años, ahora Juan tiene un contrato Indefinido, se ha integrado perfectamente en el equipo de trabajo del almacén y en la empresa, incluso en ausencia del encargado de almacén ha realizado tareas de encargado, gestionando y coordinando un equipo de trabajo

En el seguimiento post inserción que se realiza, la valoración de la empresa siempre era la misma “Juan nunca tiene un NO en la boca, es una persona con una actitud ejemplar, siempre está predispuesto a hacer lo que se le pide, es flexible y tiene una muy buena relación con todo el mundo “

 

Foto 27-6-17 21 25 37

Un equipo de éxito: Juan, Ara Vinc empresa que confia en Andròmines sus ofertas laborales. En Andròmines estamos muy contentas de este y demás casos de éxito!!!!!

También tenemos que especificar que acompañamos a la empresa en la definición de sus necesidades reales, acotar las capacidades que realmente busca i hacer un seguimiento de todos los procesos activos de búsqueda de empleo que nos confia, todo esto sin ningún tipo de coste para la empresa i de una forma ágil y profesional.

Este es el trabajo de Andròmines y del Programa Incorpora, creemos en las personas, en sus competencias y nuestro papel es orientarlas, empoderarlas  y sobre todo acompañarlas a lo largo de su proceso de inserción laboral

Juan ejemplifica los valores que desde Andróminas queremos fomentar: el esfuerzo, la constancia, la adaptabilidad, y sobre todo la actitud como vehículo de cambio.

 Foto 27-6-17 21 59 41

A pesar de las dificultades del mercado laboral, si todos trabajamos juntos por un mismo objetivo más tarde o más temprano este se acaba alcanzando, y Joan es un ejemplo.

 

Andròmines forma parte del programa Incorpora desde el año 2011, donde gracias al trabajo en red con otras entidades participantes y al contacto con el tejido empresarial, se han prospectado 598 empresas, que nos han derivado un total de 541 ofertas laborales donde se han insertado 342 personas.

Foto 27-6-17 21 48 39

 

Han sido 10 años llenos de éxitos y seguimos trabajando para ayudar a las personas que más lo necesitan !!!!

 

 

Xavier González

Responsable Programa Incorpora en Andròmines

 

 

Voluntariado y prácticas: ¡sumando juntos!

Andròmines, para el cumplimiento de su Misión, potencia llevar a cabo actividades de utilidad social que suman hacia un objetivo común de transformación social. En este marco, fomentamos todo tipo de acciones, entre las que encontramos la acogida y participación de personas voluntarias y personas en prácticas no laborales.

Por un lado, el fomento del voluntariado constituye un valor añadido de la estrategia y el funcionamiento de muchas entidades del tercer sector; En Andròmines, como tal, también fomentamos y apoyamos el valor del voluntariado con el objetivo de la transformación social y como una forma de enriquecimiento mutua. Integrando más miradas, llegamos más lejos.

Para Andròmines el voluntariado se basa en diferentes ejes: intercambio y participación, valor ético, compromiso, aportar tiempo desinteresadamente, etc. pero lo más importante es poder compartir los valores, la experiencia, el conocimiento y crecer conjuntamente.

Es por eso que tenemos diferentes campos de actuación del voluntariado, adecuados en función del interés, disponibilidad o habilidades de la persona:

 

 • Social: Acompañamiento a la comunidad a personas que han estado en Centros penitenciarios.
 • Educativo: Participación en transmitir conocimientos en formaciones de competencias transversales.
 • Inserción laboral: Acompañamiento a la inserción laboral colaborando en el “Club de Feina”, y apoyo a la intermediación con empresas.
 • Medio ambiente: Participación en eventos y ferias que fomentan el medio ambiente.

La participación de personas voluntarias en Andròmines proporciona nuevas ideas y experiencias vitales diferentes, siempre aporta “aire fresco” a la entidad así como Andròmines aporta riqueza a las personas voluntarias en:

 • Facilitar oportunidades de participación en la comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión.
 • Aporta experiencias que contribuyen al crecimiento personal.
 • Facilita los canales de participación.
 • Hace partícipe a la persona voluntaria en los valores de la entidad.

 

Para llevar a cabo una buena integración en la entidad y que la persona voluntaria se sienta parte de Andròmines, le acompañamos en diferentes momentos del proceso:

 

 • Se hace acogida y formación inicial para que conozca la entidad y sus valores y para que la persona voluntaria se sienta bien integrada.
 • En el período que el / la voluntario / a realiza su tarea de voluntariado se facilita el sentimiento de pertenencia a la entidad.
 • Se da reconocimiento personal para dar valor a todas las aportaciones.

En definitiva, el voluntariado a Andròmines es poder compartir con nosotros el fomento de la autonomía, la calidad de vida e igualdad de oportunidades. Encontrar un tiempo para participar en nuestras dinámicas ¡es sumar juntos!

Por otra parte, como entidad de formación, parte de nuestra tarea diaria también es favorecer una mejor inserción laboral de todas las personas. El concepto “lifelong learning” es un paradigma educativo abierto a cualquier etapa de aprendizaje de la vida de una persona, es un aprendizaje continuo que lleva a mejorar conocimientos, competencias y actitudes. Creemos en las metodologías prácticas de aprendizaje a través de la aplicación práctica de las teorías aprendidas y, por tanto, consideramos que las prácticas constituyen una buena opción para:

 • Complementar y consolidar la formación, ya sea formación reglada o formación profesionalizadora, facilitando el primer contacto con el ámbito laboral.
 • Es una muy buena oportunidad para conocer el ámbito laboral y, a la vez, porque hay que poner en práctica las competencias personales como trabajador.
 • Facilita la promoción personal y laboral.
 • Permite complementar el Curriculum Vitae.

 

Acogemos a los alumnos que deben realizar prácticas conveniando y acordando con la escuela o centro formativo el plan de prácticas que marca su formación, emparejando con las tareas que se pueden realizar en Andròmines para garantizar una buena calidad y acogiendo, formando y fomentando el conocimiento del mundo laboral y del tercer sector.

 

CONFUCIOCon estas premisas que forman parte de nuestra razón de ser, es evidente que somos empresa de inserción y entidad que acogemos a personas en prácticas con el objetivo de promover todo tipo de aprendizaje laboral. Hacemos que cualquier alumno que realice prácticas con nosotros, aparte de los conocimientos teóricos y prácticos, cuente con una importante experiencia en el mundo de la empresa que le pueda aportar un valor añadido muy importante y, a nosotros, nos aporta la satisfacción de poder contribuir en este aprendizaje para una mejor calidad de vida.

Carme Marco

Coordinadora Social Andròmines